Zwierzęta należące do jakiegoś gatunku

Ogólnie możemy wyróżnić odporność nabytą i wrodzoną. O odporności nabytej mówimy wówczas, gdy osobnik po przebyciu określonego schorzenia zakaźnego wykazuje już odporność na powtórne zakażenie zarazkiem tej samej jednostki cho-robowej. Natomiast o odporności wrodzonej mówimy wtedy, gdy ze względów wy-łącznie dziedzicznych organizm jest odporny na zakażenie.

Zwierzęta należące do jakiegoś gatunku mogą wykazywać zupełną odporność na schorzenia zakaźne dla innych gatunków. Wiele z zakaźnych chorób zwierzęcych nie występuje u człowieka, gdyż ich zarazki nie mogą żyć i rozwijać się w organizmie ludzkim. I przeciwnie, różne bakterie i wirusy powodujące zakażenie człowieka nie wywołują analogicznych schorzeń u różnych gatunków zwierzęcych. W tych więc przypadkach odporność zależy wyłącznie od czynników dziedzicznych.

Często jednak różne osobniki tego samego gatunku wykazują różny stopień od-porności na zakażenie i przebieg choroby spowodowanej określonym zarazkiem.. Jak wiadomo, człowiek biały sprowadził do Australii króliki, które, znajdując dla. siebie dobre warunki, rozmnożyły się nadmiernie stając się prawdziwą plagą. Gdy po raz pierwszy został do Australii wprowadzony wirus wywołujący schorzenie zwane myksomatozą, śmiertelność zakażonych królików wynosiła ok. 95 %. Z czasem, jednak śmiertelność stawała się coraz mniejsza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>