Źródło: wg OECD Product Database\ uzupełnione.

Pierwsze odmiany transgeniczne wprowadzono do uprawy w 1994 r. i w ciągu pięciu lat nastąpił ogromny przyrost powierzchni uprawy (tab. 3), głównie w USA, Kanadzie i niektórych krajach Ameryki Południowej. Obecnie największa część, bo ponad połowa powierzchni przypada na soję, 30% na kukurydzę, 12,5% na bawełnę i tyle samo na pozostałe gatunki. Ogólne korzyści wynikające z transge- niczności odmian wprowadzonych do uprawy dadzą się sprowadzić do pięciu różnych odbiorców (tab. 4). W efekcie końcowym zawsze można je przeliczyć na konkretne zyski finansowe, ale jest to już dodatkowa sprawa i nie będzie tutaj rozwijana. Dokładniej omówione będą dwa przypadki, to jest odporność na herbicydy i zmienione dojrzewanie owoców. Odporność na herbicydy jest cechą, z której korzysta przede wszystkim producent (rolnik). Herbicydy są stosowane w celu zwalczenia chwastów, konkurentów rośliny uprawnej. Przy stosowaniu herbicydów u odmian nietransgenicznych mamy do czynienia z dwoma utrudnieniami – herbicyd powinien być użyty, wtedy gdy roślina uprawna znajduje się w stadium najmniejszej wrażliwości na jego działanie i kiedy chwasty wystąpią w ilości zagrażającej uprawie oraz panuje odpowiednia pogoda. W praktyce sytuacje te są bardzo trudne do właściwej oceny i występują niezależnie od producenta. Zależą one przede wszystkim od zmienności warunków środowiskowych. Sprawia to, że producent stosuje herbicyd, wtedy gdy roślina uprawna jest w stadium najmniejszej wrażliwości i gdy jest chociaż trochę chwastów. Nie chce bowiem ryzykować osłabienia uprawy przez późniejsze nasilone pojawienie się chwastów i/lub kosztów ręcznego ich usuwania. Natomiast w przypadku odmiany odpornej (transgenicznej), jest tylko jeden wyznacznik konieczności stosowania herbicydu – to jest stan zachwaszczenia. Główne korzyści są zatem następu-jące: 1) producent ponosi mniejsze ryzyko związane ze stosowaniem herbicydu

– 2) konsument powinien mieć produkt lepszy (z uprawy nie osłabionej przez chwasty) i tańszy (oprysk jest skuteczniejszy lub w ogóle może go nie być)

– 3) środowisko ma większą szansę uniknięcia wprowadzenia herbicydu.

Beneficjenci

Cecha producent konsu ment handlo wiec właściciel odmiany środowi sko inni odporność na herbicydy + (+) 0 + (+) + odporność na szkodliwe owady + (+) (+) + (+) 0 odporność na wirusy + (+) 0 + (+) 0 męska sterylność + 0 0 + 0 0 przedłużona trwałość kwiatów 0 + (+) + + 0 barwa kwiatów + + + + 0 0 zmienione dojrzewanie + (+) (+) + (+) 0

Źródto: wg (13), uzupełnione. światła. Funkcją odwracalnej hydrogenazy jest wiązanie jonów H+ z elektronami pochodzącymi ze zredukowanej formy ferredoksyn, co prowadzi do utworzenia i wydzielenia wodoru. Tak zatem mikroalgi obdarzone są genetycznymi właściwościami oraz posiadają metaboliczne uzdolnienia i mechanizm transportu elektronów, które służą do „fotoprodukcji” H2. W ich komórkach w trakcie rozkładu substratów takich jak skrobia, glukoza czy kwas octowy wytwarzane są elektrony, a źródłem protonów jest woda. Zbadano, że proces można prowadzić w dwojaki sposób: jedno- i dwuetapowo. Proces dwuetapowy składa się z fazy wzrostu i fotosyntezy (regeneracja alg), po którym następuje indukowana ograniczeniem źródła siarki faza beztlenowej produkcji H2. Możliwe jest również jednoetapowe, równoległe wytwarzanie przez algi 02 i H2, pod warunkiem podwyższenia tolerancji ich dehydrogenazy na tlen (13). Uzyskano już takie zmutowane dehydrogenazy, ale dopiero u Procaryota (Azotobacter vinelandii, (20)).

Gdyby w produkcji wodoru osiągnięto poziom wydajności fotosyntezy, taki sposób wytwarzania tego samoodnawialnego paliwa – na bazie największych zasobów natury, światła i wody – byłby niezmiernie interesujący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>