Zmienność populacji

Od czasu ogłoszenia teorii doboru natuialnego przez Karola Darwina upłynęło już z górą sto lat. Nauka w tym czasie posunęła się naprzód i oczywiście wiele z pierwotnych ujęć tej teorii musiało ulec poważnym przekształceniom. W porównaniu z czasami Darwina nasze poglądy zarówno na dziedziczność i zmienność, jak i na gatunek uległy daleko idącym zmianom.

W sformułowanej przez siebie teorii doboru naturalnego Darwin i Wallace operowali głównie pojęciem osobnika. Działanie doboru można jednak w pełni zrozumieć dopiero wówczas, gdy zamiast poszczególnych osobników uwzględniamy ich grupy, czyli populacje. Populacja bowiem jest tą jednostką elementarną, która podlega ewolucyjnym zmianom. Z tego powodu współczesny ewolucjonizm bada metodami genetycznymi zmiany w składzie genetycznym całych populacji, czyli takich skupień osobników należących do tego samego gatunku, które zasiedlając jeden obszar mogą wzajemnie się z sobą krzyżować.

Wspólny zapas genów określonej populacji przekazywany przez nią osobnikom potomnym stanowi ogólną, jak mówimy, pulę genów tej populacji. Na czym więc będą polegać zmiany ewolucyjne? Zmiany te będą polegać na przemianach ilościowych i jakościowych zachodzących w owej ogólnej puli genowej. Aby jednak mogły one zajść pod wpływem doboru naturalnego, każda populacja musi mieć pewien zapas pierwotnej zmienności dziedzicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>