Zgodnie z tym możemy stwierdzić

Zgodnie z tym możemy stwierdzić, że wiele procesów i technologii jest błędnie zaliczanych do biotechnologii, a także, że szereg technologii zachodzących od bardzo dawna w przyrodzie – kontrolowanej przez człowieka – to właśnie biotechnologie. Również możemy określić, co jest „naturalnym”, a co nie jest naturalnym procesem biologicznym. Przykładowo: klonowanie zwierząt z zarodków, zapłodnienie in vitro, choroba wściekłych krów (BSE) i pochodna – choroba Kreutzfelda-Jacoba, nie mogą być uznane za „biotechnologię”, ale de facto są nader ściśle z nią związane.

Natomiast, tak ogólnie akceptowane procesy i technologie, jak: otrzymywa-nie nowych odmian roślin i zwierząt z zastosowaniem technik mendlowskich (np. otrzymanie pszenżyta, nektaryn, winogron bez pestek, itp.) związane jest z modyfikacją genomu i prowadzi do otrzymania produktów, które nie mogłyby powstać bez interwencji człowieka i które częstokroć nie są zdolne do samo-dzielnej replikacji (jak winogrona bez pestek). Modyfikacja genomu realizowana przy okazji otrzymywania tych nowatorskich produktów jest całkowicie niekontrolowana przez badacza, który realizuje te prace, bowiem obserwujemy jedynie makroefekt tych procesów, na końcowym etapie prac wdrożeniowych. Cechą wspólną tych produktów jest to, że są bardzo odległe swymi parametrami od „naturalnych” produktów. Należy zwrócić uwagę, że termin „nowatorska” żywność (novel food) oznacza co innego niż nowość na danym rynku, zgodnie ze specyfiką danego regionu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>