Zakończenie

Można przyjąć, że to co nazwaliśmy niekonwencjonalnym w biotechnologii, jak ukierunkowana ewolucja, „inżynieria rozpuszczalnikowa” czy nanotechnolo- gia, w wieku XXI będzie z pewnością należeć do podstawowego warsztatu technologicznego, za pomocą którego będą realizowane nowe procesy biotechnologiczne. Uważa się, że rozpiętość skali systemów katalitycznych (od makro- do nano-), ich aktywność, stabilność i warunki funkcjonowania mogą być uzależnione jedynie od potrzeb człowieka, a nie od możliwości technicznych, jak to się dzieje obecnie. Efekty uzyskane w wyniku ukierunkowanej ewolucji nie tylko wybranych molekuł (białek, kwasów nukleinowych), ale także całych organizmów oraz realizowane w zaplanowanym środowisku reakcji, mogą przerosnąć nasze wyobrażenia. Jeśli to nie jest niemożliwe – o czym jeszcze nie wiemy – to drogą ewolucji ukierunkowanej możliwe będzie wytworzenie zwierząt zdolnych do prowadzenia fotosyntezy czy też poruszających się roślin lub innych dziwacznych chimer” (4).

Jedno jest pewne, nasze obecne wyobrażenia o roli i zadaniach biotechnolo-gii będą ewoluowały równolegle z naszymi możliwościami, zasobami intelektualnymi i potrzebami. Być może zastosowanie na dużą skalę dzisiejszej „niekonwencjonalnej biotechnologii” sprawi, że postęp techniczny, nierozdzielny atrybut rozwoju cywilizacji, nie będzie już powodował wyniszczania przyrody, lecz wykorzystując i rozwijając jej naturalne mechanizmy stanowić będzie panaceum na nasze przetrwanie na Ziemi. Kapitał oferowany przez biotechnologię jest ogromny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>