Wreszcie mamy do czynienia z przeszkodami

W podobny sposób będą działać czynniki ekologiczne, gdy formy zamieszkujące ten sam obszar, lecz bytujące w różnych jego, jak mówimy, niszach ekologicznych nie znajdują sposobności wzajemnego krzyżowania. Oczywiście, formy mieszkające w różnych okolicach oddzielonych skutecznymi barierami izolacyjnymi nie będą mogły krzyżować się ze sobą.

Wreszcie mamy do czynienia z przeszkodami, które nazwaliśmy psychologicznymi. Zwierzęta w przyrodzie należące do różnych gatunków prawie nigdy nie krzyżują się z sobą, chociaż takie krzyżowanie jest niekiedy możliwe w sztucznych warunkach hodowli. W badaniach doświadczalnych okazało się, że jeżeli sztucznie w ten czy inny sposób doprowadzimy do kopulacji dwóch form należących do odrębnych gatunków, to wówczas albo zapłodnienie w ogóle nie dochodzi do skutku, albo zarodek ginie we wczesnych stadiach rozwoju, albo też wreszcie taki między- gatunkowy mieszaniec okazuje się bezpłodny.

Genetyczne określenie gatunku. Obecnie możemy już pokusić się o nieco dokładniejszą definicję gatunku w oparciu o genetykę. Każdy gatunek ma swą specjalną pulę genów. Wskutek tego, że nie ma w przyrodzie z reguły krzyżowania między różnymi gatunkami, nie rnoże następować wymiana genów między dwoma różnymi gatunkami. Geny należące do różnych genicznych pul gatunkowych nie wymieniają się między sobą. Z tego powodu możemy nazwać gatunek systemem genetycznie zamkniętym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>