Wielu biologów przyjmuje

Jeśli bariera izolacyjna trwa pewien czas, jednakże nie tak długi, aby odrębne rasy geograficzne mogły się przekształcić w różne gatunki i następnie znów powstanie łączność między tymi rasami, krzyżowanie się form różniących się znacznie między sobą prowadzi do dużej zmienności wśród osobników potomnych. Materiał zmienności poddany działaniu doboru może w tych warunkach doprowadzić do powstania jednej rasy dość znacznie różniącej się od ras wyjściowych. Jeżeli jednak bariera izolacyjna utrzymuje się, różnice między rasami pogłębiają się coraz bardziej, tak że

w końcu stają się one systemami genetycznie zamkniętymi, czyli odrębnymi ga-tunkami. Allopatryczne i sympatryczne powstawanie gatunków. Dwie rasy zajmujące odrębne terytoria nazywamy rasami allopatrycznymi. Z chwilą, gdy te rasy przekształcą się w odrębne gatunki i znów znajdą się na wspólnym terytorium, zachowują swą odrębność dzięki pełnej rozrodczej izolacji. Takie gatunki zasiedlające ten sam obszar noszą miano gatunków sympatrycznych.

Wielu biologów przyjmuje, że rozszczepienie się jednego pierwotnego gatunku na dwa lub więcej gatunków może nastąpić tylko na skutek przekształcenia się ras geogra-ficznych, czyli systemów genetycznie otwartych w systemy genetycznie zamknięte, dzięki izolacji geograficznej. Niektórzy jednak z biologów sądzą, że nawet populacja zasiedlająca ten sam teren może się rozszczepić na dwie odrębne populacje specjali-zujące się w zdobywaniu innego pokarmu, rozradzające się w innym czasie itp. Sądzą oni przeto, że na tym samym terenie mogą się wytworzyć dwie rasy, które z czasem mogą dać początek dwom gatunkom sympatrycznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>