W poszukiwaniach potencjalnych producentów WNKT

W poszukiwaniach potencjalnych producentów WNKT wykazano, że te kwasy wydajnie syntetyzuje wiele drobnoustrojów bytujących w środowiskach o suro-wym, ciągle zimnym klimacie, np. w glebie i wodach Antarktyki, lub też w zoo- planktonie i rybach żyjących w tych akwenach. Aby funkcjonować w niskiej tem-peraturze, mikroorganizmy te muszą zachować płynność błon biologicznych, zbudowanych z białek i dwuwarstwy lipidowej. Jest ona ściśle uzależniona od struktury łańcuchów kwasów tłuszczowych, wchodzących w skład lipidów błono- wych. Krótszy tańcuch o wyższym stopniu nienasycenia, czyli większej liczbie wiązań podwójnych między atomami węgla, gwarantuje wyższą płynność błony.

Stwierdzono, że aktywność podstawowego enzymu szlaku syntezy nienasy-conych kwasów tłuszczowych wzrasta u drobnoustrojów zimnolubnych wraz ze spadkiem temperatury. Prowadzi to w niskich temperaturach do ich ilościowej przewagi nad kwasami nasyconymi i umożliwia syntezę fosfolipidów zawiera-jących w cząsteczce dwie reszty nienasyconych kwasów tłuszczowych zamiast jednej, co w konsekwencji obniża temperaturę krzepnięcia membrany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>