W kolejnych rozdziałach

W kolejnych rozdziałach przedstawiono wybrane przykłady zastosowań bio- katalizatorów wytwarzanych przez organizmy transgeniczne. Z pewnością nie wyczerpują one tematu, zwłaszcza ze względu na ciągle rosnącą liczbę zarówno preparatów enzymatycznych, jak i ich zastosowań.

Enzymy w syntezie strukturyzowanych triacylogliceroli i innych estrów kwasów tłuszczowych. Otrzymywanie strukturyzowanych triacylogliceroli na drodze hodowli roślin transgenicznych omówiono w jednym z poprzednich rozdziałów. Istnieje także inna, równie ważna metoda ich produkcji, a stanowi ją synteza z zastosowaniem lipaz, wypierająca metody chemiczne, nie zapewniające odpowiednio wysokiej specyficzności i dające mieszaninę triacylogliceroli, którą trzeba rozdzielić, co jest żmudne i kosztowne. Lipazy są grupą hydrolaz, katalizujących w środowisku wodnym reakcję hydrolizy wiązań estrowych w cząsteczkach triacylogliceroli, czyli tłuszczy właściwych. Końcowymi produktami reakcji są wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, lub częściej monoacyloglicerol, zawierający nie odłączoną resztę kwasu tłuszczowego w pozycji 2. Metody chemiczne, stosowane w produkcji strukturyzowanych triacylogliceroli, przestały być atrakcyjne w momencie, kiedy preparaty lipaz (głównie drobnoustrojowych) o poznanej regio- i stereospecy- ficzności stały się dostępne na rynku. Do najważniejszych producentów handlowych lipaz należą szczepy: Rhizopus, Rhizomucor, Mucor, Aspergillus, Candida, Pénicillium i Pseudomonas. Zaletą niektórych handlowych lipaz jest ich aktywność katalityczna i stabilność w środowisku rozpuszczalników organicznych, w zakresie temperatur do 80°C. W tak drastycznych warunkach (środowisko o minimalnej zawartości wody) lipazy katalizują proces syntezy wiązań estrowych pomiędzy kwasami organicznymi, do których należą kwasy tłuszczowe, a glicerolem lub innymi związkami o charakterze alkoholi. Modyfikacje genetyczne udoskonalające właściwości lipaz okazały się pomocne w rozszyfrowaniu mechanizmu ich dzia- lania i jego relacji ze strukturą białka. Większość lipaz wytwarzanych obecnie zarówno przez GMO, jak i organizmy nie poddane modyfikacjom genetycznym, wykazuje specyficzność wobec 1 i 3 pozycji w cząsteczce triacyloglicerolu, jed-nakże pojawia się coraz więcej doniesień o producentach lipaz zdolnych również do odszczepienia kwasu tłuszczowego z pozycji 2, co bardzo ułatwi proces wprowadzania WNKT w tę pozycję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>