Uwarunkowania społeczne

Techniki inżynierii genetycznej zastosowane w produkcji m.in. żywności, pasz, odżywek, leków otwierają przed społeczeństwem ogromne możliwości. Zasadnicze znaczenie w odbiorze i akceptacji tych produktów ma opinia społeczna. Uwarunkowana jest ona wieloma czynnikami. Wszyscy jesteśmy konsumentami produktów nowoczesnej biotechnologii. W ten sposób, jak najbardziej bezpośrednio, decydujemy ojej rozwoju. Konsument ma prawo wiedzieć jak powstaje produkt, który kupuje. Jednocześnie konsument w demokratycznym społeczeństwie poprzez głosowania i wybory determinuje sposób inwestowania środków państwa z budżetu, jako podatnik ma możność wpływu na dystrybucję tych środków finansowych. W interesie społeczeństwa leży, aby ta decyzja była w najwyższym stopniu racjonalna i oparta na przesłankach naukowych. Jedyną drogą prowadzącą do tego celu jest edukacja społeczna, rozumiana przez nas jako proces ciągły i adresowany do całego społeczeństwa, a nie limitowany tylko do okresu szkolnego. Przy tak rozumianym pojęciu edukacji społecznej szczególnie ważna funkcja i trudne zadania stawiane muszą być przed dziennikarzami, którzy winni rozumieć biotechnologię, aby móc ją tłumaczyć społeczeństwu. Dziennikarze muszą czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów. Jak to realizować i za czyje pieniądze? – to jest osobne zagadnienie. Szerzej o odbiorze społecznym piszemy w rozdziale 9.

Obecnie badaniom tym nadano jeszcze jeden cel, polegający na uzyskaniu nowej generacji żywności, określanej jako funkcjonalna (prozdrowotna), nie tyl-ko relatywnie taniej i trwalej, ale także oddziałującej korzystniej niż tradycyjna na organizm ludzki, co można osiągnąć, zwiększając np. zawartość nutraceu- tyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia, obniżając zawartość substancji antyżywieniowych, będących toksynami lub związkami utrudniającymi przyswajanie pierwszej grupy składników, albo też eliminując związki, które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym wytwarzającym toksyny. Te zmiany, korzystne z punktu widzenia zdrowia konsumentów, można uzyskać albo manipulując materiałem genetycznym surowców przemysłu spożywczego, albo optymalizując z zastosowaniem inżynierii genetycznej właściwości bioka- talizatorów stosowanych podczas ich przetwórstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>