Trudno się zatem dziwić

Trudno się zatem dziwić, że zarówno w płaszczyźnie prawa międzynarodo-wego, jak i prawa krajowego wielu państw, podejmowane są inicjatywy na rzecz skutecznej ochrony różnorodności biologicznej i zagwarantowania biobezpie- czeństwa. Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego o uniwersalnym zakresie obowiązywania jest Konwencja o różnorodności biologicznej przyjęta pod-czas „Szczytu Ziemi” w Rio de Janeiro, 5 czerwca 1992 r. Konwencja jest najważ-niejszym globalnym porozumieniem na rzecz:

– ochrony zasobów biologicznych występujących w stanie naturalnym i udo-mowionym,

– racjonalnego ich użytkowania i harmonijnego rozwoju na bazie tych za-sobów,

– sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich użytkowania.

Konwencja

Konwencja zrodziła się z przekonania o wielkim znaczeniu zasobów biolo-gicznych dla obecnego i przyszłych pokoleń oraz pilnej potrzeby ich ochrony. Dokument ten definiuje „różnorodność biologiczną” jako zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i środowiskowych oraz zespołach ekologicznych, których są częścią dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów. W trakcie tej samej konferencji przyjęto rezolucję (Agenda 21), w której czytamy między innymi: najnowsze postępy w biotechnologii wykazały, jak wielki potencjał dla rolnictwa, zdrowia i dobrobytu społeczeństw oraz dla celów środowiskowych zawarty jest w materiale genetycznym roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Zasadniczym ce- lem Konwencji jest ochrona tegoż potencjału, czyli różnorodności biologicznej, m.in. poprzez ochronę zasobów biologicznych. Te ostatnie definiowane są jako zasoby genowe, organizmy i ich części, populacje i jakiekolwiek inne żywe elementy eko-systemu.

Konwencja nakazuje zachowanie wszystkich form życia na Ziemi w ich obecnej rozmaitości, na poziomie genetycznym, gatunkowym i krajobrazowym. Prze-widuje ochronę różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ. W pierw-szej z wymienionych sfer na szczególną naszą uwagę zasługuje przepis zobo-wiązujący państwa do podjęcia środków umożliwiających rozpoznanie i kontro-lowanie zagrożeń związanych z używaniem oraz uwalnianiem żywych, zmodyfi-kowanych technikami inżynierii genetycznej organizmów, mogących negatywnie wpływać na różnorodność biologiczną. Państwa powinny stworzyć odpowiednie warunki nie tylko dla ochrony ex situ, lecz również dla badań naukowych nad ro-ślinami, zwierzętami i mikroorganizmami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>