Specjacja

Zgodnie z Darwinem, występujące w obrębie gatunku rasy mogą stać się w przyszłości nowymi, odrębnymi gatunkami. Innymi słowy, systemy otwarte mogą przejść w systemy genetycznie zamknięte. Ten właśnie proces przekształcenia się systemów genetycznie otwartych w systemy genetycznie zamknięte nazywamy specjacją. Za-gadnienie to ma znaczenie zupełnie podstawowe i dlatego musimy je omówić nieco dokładniej.

Przyjmijmy, że jakiś dość pospolity gatunek jest rozprzestrzeniony na wielkich obszarach. W różnych miejscach jego rozmieszczenia panują różne warunki. Wskutek tego i kierunek działania doboru naturalnego na tych różnych terenach nie będzie jednakowy. W obszarach położonych dalej na północ np. selekcja będzie działać w innym kierunku niż w okolicach leżących bardziej na południe. Wskutek tego między populacją północną a południową zaznaczą się zmiany mikroewolucyjne, polegające na zmianach w częstości występowania różnych genów w obu populacjach. Ponieważ jednak obie populacje zajmują tereny ciągnące się z północy na południe, stykają się one na szerokiej przestrzeni, w której następuje krzyżowanie się osobników. Nie ma więc ostrej granicy między jedną a drugą populacją. Wskutek tego, że istnieje wymiana genów między obydwiema populacjami nie ma warunków po temu, aby różnice genetyczne mogły doprowadzić do przekształcenia się dwócli ras geograficznych w dwa odrębne gatunki rozrodczo odizolowane całkowicie od siebie.

Rozdział populacji. Niekiedy jednak między populacjami może się wytworzyć bariera izolacyjna hamująca krzyżowanie się wzajemne osobników należących do różnych populacji. Wskutek powstania owej bariery izolacyjnej rozdzielone populacje rozwijają się bez genetycznej łączności ze sobą. Żadna wymiana genów między nimi nie zachodzi. Jest to moment niezmiernie ważny, gdyż zostają w ten sposób stworzone warunki do coraz bardziej pogłębiających się różnic genetycznych między populacjami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>