Rys historyczny powstania Unii Europejskiej

W 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przed-stawił plan zbudowania organizacji międzynarodowych nowego typu. Plan ten został po latach uznany za oficjalny początek historii Unii Europejskiej. Proces integracji trwał wiele lat, napotykał na liczne przeszkody, różne też było jego tempo w poszczególnych okresach. W 1957 r. na podstawie Traktatów Rzymskich tworzy się Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). W 1986 r. przyjęty został Jednolity Akt Europejski, który zmieniał i uzupełniał traktaty ustanawiające Wspólnoty. Jednolity Akt był wyrazem woli transformacji całości układu w Unię Europejską.

Traktaty o UE podpisano w Maastricht w 1992 r. Unia Europejska pomyśla-na została jako struktura oparta na trzech filarach: pierwszy tworzyły przepisy dotyczące Wspólnot, drugi postanowienia o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, a trzeci przepisy o współpracy w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Główną pozycję jako organizacja o naj-bardziej ogólnych i dalekosiężnych celach uzyskuje Wspólnota Europejska (dawniej: EWG). W traktacie z Maastricht ustalono, że polem działania Wspól-noty będą: obywatelstwo UE, rynek wewnętrzny, unia gospodarcza i monetarna, konkurencyjność w przemyśle, zbliżanie prawa państw członkowskich, a także trzy wspólne polityki: handlowa, rolna i rybołówcza oraz transportowa, jak również inne dziedziny wspólnotowe: polityka socjalna, spójność społeczno-gospodarcza, ochrona środowiska, badania naukowe i rozwój technologiczny, sieci transeuropejskie, ochrona zdrowia, edukacja, kształcenie zawo dowe i młodzież, kultura, współpraca na rzecz rozwoju, ochrona konsu-mentów .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>