Rozwój tych trzech obszarów ekonomicznych

Rozwój tych trzech obszarów ekonomicznych wiąże się oczywiście z osiągnięciami w wielu innych szczegółowych dziedzinach, których bezpośredni związek i wpływ na postęp inżynierii genetycznej nie zawsze jest oczywisty i bezpośrednio dostrzegany. Przykładowo można wymienić harmonizację legislacji w skali międzynarodowej czy też edukację społeczną, aby wykształcony konsument mógł podejmować świadomą decyzję, opartą na podstawach naukowych. Podobnie zasadnicze znaczenie ma rozwój centrów ochrony zasobów bioróżnorodności, bazy danych i bioinformatyka. W tym kontekście szczególne znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Rola organizacji międzynarodowych jest zasadnicza dla harmonijnego rozwoju biotechnologii w wymiarze globalnym, w pełnym sensie tego słowa. Jako najważniejsze należy wymienić: OECD, UNEP, UNIDO, WHO, FAO. Zrozumiałe, że szczególne miejsce w tym zestawieniu zajmuje Unia Europejska. Podobnie ogromną rolę odgrywają porozumienia i konwencje, a w tej grupie jako podstawowe należy wymienić: Konwencję o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity – CBD), Protokół Biobezpieczeństwci (Bioscifety Protocol – BP), Porozumienie Grupy Australijskiej (Australia Group Treaty), Konwencję o ograni- czaniu broni biologicznej (Convention on Biological Weapons), Porozumienie o wolnym handlu, jak i międzynarodowe porozumienia o ochronie własności intelektualnej [Trade Related Intellectual Property Rights).

Właściwe pojmowanie terminów – co jest a co nie inżynierią genetyczną i biotechnologią? Aby odpowiedzieć na to pytanie i uniknąć wielu rozbieżnych interpretacji oraz złego stosowania tych terminów trzeba sformułować definicję biotechnologii i inżynierii genetycznej. Zgodnie z definicją OECD „biotechnologia jest to wykorzystanie metod biologicznych do produkcji dóbr i usług”, natomiast inżynieria genetyczna to zastosowanie technik inżynierii genetycznej w celu modyfikowania materiału genetycznego. Często ma miejsce utożsamianie nowoczesnej biotechnologii z inżynierią genetyczną. W tym potocznym rozumieniu przyjmuje się również, że inżynieria genetyczna (albo „nowoczesna” biotechnologia) oznacza włączanie, wycinanie albo modyfikację genów i genomu. Możemy zatem powiedzieć, że wszystkie procesy (i usługi), które nie mieszczą się w tych definicjach – to nie jest biotechnologia ani inżynieria genetyczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>