Rozwój przemysłu biotechnologicznego

Podobno terminu biotechnologia użył jako pierwszy węgierski inżynier Karl Ereky („Observer”, OECD, June 1999) dla opisania produkcji surowców z zastosowaniem żywych organizmów. Chociaż współcześnie biotechnologia [niezupełnie poprawnie] jest utożsamiana z DNA i inżynierią genetyczną, to najbardziej prawidłowe będzie uznanie, że jest to kontynuacja procesów, które ludzie stosowali od tysięcy lat w uprawie roślin i chowie zwierząt oraz w procesach fermentacyjnych, dla produkcji żywności. Jednakże z pewnością dopiero stosowanie mikroorganizmów dla oczyszczania wody w XIX w. to faktyczne początki prawdziwej biotechnologii. W końcu XIX w. obserwujemy imponujący wspaniały rozwój podstaw molekularnych biotechnologii: wydzielono i zidentyfikowano mikroor- ganizmy, w praktyce zastosowano zasady mendlowskie w hodowli, Ludwik Pa-steur stworzył podstawy naukowe mikrobiologii. W 1943 r. wykazano po raz pierwszy, że DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, natomiast w 1953 r. James Watson i Francis Crick sformułowali model podwójnej spirali, a w 2000 r. podano wstępnie strukturę genomu człowieka. „Nowoczesna” biotechnologia otrzymała podstawy molekularne. Z pewnością zrozumienie mechanizmów mo-lekularnych jest procesem nieskończonym. Jednak już dzisiaj inżynieria gene-tyczna odgrywa zasadniczą rolę w medycynie, diagnostyce, farmacji, produkcji paliw, ochronie środowiska i produkcji żywności.

Rozwój przemysłu biotechnologicznego jest szczególnie uwarunkowany wiedzą. Firmy biotechnologiczne przeznaczają średnio 45% swego dochodu na badania i rozwój. Blisko połowa kapitału jest zatem zaangażowana w wartości intelektualne, które niestety są także dobrem stosunkowo łatwym do kradzieży, skopiowania czy też sprzedania bez autoryzacji. Firmy biotechnologiczne wymagają systemu, który w najbardziej wiarygodny sposób zapewni im prawa do rozwiązań technicznych wynikających z dokonanych inwestycji w programy badawcze. Najlepszym (aczkolwiek także niedoskonałym) systemem jaki do tej pory opracowano to ochrona własności intelektualnej poprzez patentowanie. Zgodnie z założeniami system ochrony praw wynalazcy poprzez patentowanie zabezpiecza jego monopolistyczne przywileje z tytułu dokonanego wynalazku, a jednocześnie daje właściwą informację dla całego środowiska, zabezpiecza przed duplikacją prac badawczych, jak również umożliwia obrót handlowy dokonanymi rozwiązaniami technicznymi. Ochrona własności intelektualnej jest niezbędna dla promowania badań, postępu technicznego jak również ochrony praw konsumenta i racjonalizacji nakładów na badania naukowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>