Różnorodność biologiczna

Jedną z podstawowych przesłanek zagwarantowania biobezpieczeństwa obecnym i przyszłym pokoleniom jest zachowanie różnorodności biologicznej. Biotechnologia może w bezpośredni sposób wpłynąć na różnorodność biologiczną poprzez eksploatację – także w sposób niekontrolowany – rodzimych zaso- bów genowych. Jednocześnie właśnie biotechnologia uzmysławia nam ekono-miczne znaczenie zasobów genowych i dostarcza „narzędzi” i wiedzy koniecznej dla ich ochrony i zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń. Ponadto coraz częściej do ekosystemów wprowadza się organizmy zmodyfikowane genetycznie, wchodzące w relacje – genetyczne lub ekologiczne – z innymi elementami przyrody. Możliwe są następujące konsekwencje tych procesów:

– nastąpi nieprawidłowe wprowadzenie genu

– gen zostanie wprowadzony w sposób prawidłowy, jednak jego dalszy transfer przebiegać będzie w sposób niekontrolowany, lub też produkt genu będzie przekazywany dalej w sposób niezgodny z założeniami eksperymentu

– w wyniku wywołania nowych właściwości organizmu zmodyfikowanego nastąpi zakłócenie równowagi ekologicznej środowiska do którego został wprowadzony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>