Rośliny transgeniczne: areat i lokalizacja upraw

Uprawy roślin transgenicznych w celach doświadczalnych są realizowane praktycznie we wszystkich krajach świata. Natomiast uprawy komercyjne mają miejsce tylko w 12 państwach. Doroczne publikacje Clive’a Jamesa są ogólnie uzna- wane za najbardziej aktualne i wiarygodne źródło informacji. Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszej publikacji w 2000 r. całkowity areał upraw roślin trans- genicznych wynosił ok. 43 min ha, w porównaniu z 39,9 min ha w 1999 r. oznacza to wzrost o ok. 8%. Jednocześnie wzrost w stosunku do pierwszego roku upraw komercyjnych (1996 r.) jest 25-krotny. Obszar upraw to ponad czterokrotny areał ziemi ornej w Polsce. Rośliny transgeniczne (rośliny GM, czyli genetycznie zmodyfikowane) były uprawiane na 6 kontynentach w 12 krajach, głównych producentów. W tej grupie jest 8 krajów uprzemysłowionych i 4 zaliczane do grupy krajów rozwijających się. Dane dotyczące powierzchni upraw w tych państwach zawarto w tabeli 1.

Analizując dane zawarte w tabeli 1 stwierdzić należy, że w 2000 r. ok. jedną piątą upraw realizowano w krajach rozwijających się. Przy czym obserwuje się w kolejnych latach 1997, 1998, 1999 i 2000 stały wzrost upraw w tych państwach. Łączny procent upraw transgenicznych w grupie państw rozwijających się wynosił: 14, 16, 18 i 22%. Pomimo spowolnienia wzrostu upraw w krajach uprzemysłowionych, ma miejsce ciągłe intensywne zwiększanie powierzchni upraw. Jednocześnie warto podkreślić, że aż 99% upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych było realizowanych tylko w czterech państwach (USA, Kanada, Argentyna i Chiny). Spośród nich w Kanadzie zaobserwowano w 2000 r. lekki spadek areału. Natomiast \% upraw realizowany był aż w 8 krajach, przy czym praktycznie nie miały one większego znaczenia gospodarczego. Należy także zwrócić uwagę, że areał upraw w Chinach nie jest w pełni wiarygodny. Według licznych nieformalnych informacji zakres upraw roślin transgenicznych jest wielokrotnie większy (aniżeli podany w tabeli 1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>