Protokół definiuje LMO

Protokół definiuje LMO jako żywy organizm, zawierający nowatorską kombi-nację materiału genetycznego, otrzymanego przez zastosowanie nowoczesnej technologii. Żywy organizm oznacza jednostkę biologiczną, zdolną przekazać i powielać materiał genetyczny (także wirusy i wirusoidy). Jednym z podstawo-wych założeń Protokołu jest przyjęcie „zasady przezorności” (precautionary princi-ple). Niestety, w dokumencie nie sformułowano definicji tego terminu. Można przypuszczać, że jej brak będzie źródłem wielu trudności. W sposób opisowy można sformułować zasadę przezorności, jako konieczność podejmowania wszelkich możliwych środków ostrożności, jeżeli nie jest udowodnione pełne bezpieczeństwo. Wówczas gdy nie ma jednoznacznych dowodów braku zagrożenia przyjmuje się niejako możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa.

Celem Protokołu jest m.in. uregulowanie transgranicznego przemieszczania LMO, czyli importu i eksportu prowadzonego przez osoby fizyczne lub prawne. Transgraniczny obrót LMO dokonywany w celu: 1) prowadzenia testów polo- wych na terytorium państwa importera 2) wprowadzenia do środowiska impor-tera – dla wzrostu lub propagacji 3) zamkniętego zastosowania na dużą skalę, podlega regułom AIA (Advance Informed Agreement). Zastosowanie tej procedury nie jest wymagane przy tranzycie. W przypadkach wskazanych w kolejnych prze-pisach określone są warunki w jakich operacje wymienione w pkt 1-3 mogą być zwolnione z procedury AIA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>