Protokół Biobezpieczeństwa

Zgodnie z art. 19, pkt 3 Konwencji o różnorodności biologicznej strony rozważą potrzebę sporządzenia Protokołu określającego odpowiednie procedury dotyczące w szczególności „uzyskiwania wcześniejszej zgody w kwestii przenoszenia, przetrzymywania oraz wykorzystania jakichkolwiek żywych organizmów zmodyfikowanych w procesie biotechnologicznym, które mogą wywierać negatywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i umiarkowane użytkowanie jej elementów”. Również „Agenda 21” przyjęta przez konferencję Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” w 1992 r. zapowiadała uregulowanie bezpiecznego stosowania, wymiany i transferu biotechnologii w drodze porozumienia międzynarodowego.

Prace nad Protokołem podjęto niemal nazajutrz po zakończeniu Konferencji w Rio de Janeiro i trwały one ponad 6 lat, a kwestii kontrowersyjnych było wiele. Bardzo duże znaczenie ekonomiczne i społeczne biotechnologii oraz rola jaką będzie ona odgrywać w rozpoczynającym się stuleciu są motorem sprawczym działań organizacyjnych i prawnych podejmowanych w celu zagwarantowania naszego bezpieczeństwa. Jednocześnie jest ona źródłem konfliktu interesów, który z całą ostrością zarysował się w toku dyskusji nad projektem Protokołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>