Poszczególne rasy

Chociaż poszczególne rasy różnią się między sobą wieloma cechami cielesnymi, zasięg zmienności w każdej z ras jest bardzo różny. Z tego powodu, jeżeli antropolog ma przed sobą tylko części szkieletowe, oznaczenie przynależności rasowej jest dzięki tej dużej zmienności często niemożliwe. Dlatego też nie mamy żadnej pewności, że już w okresie końcowym plejstocenu istniało zróżnicowanie gatunku Homo sapiens na te rasy, które znamy obecnie. Być może, że dopiero po zakończeniu czwartego zlodowacenia wytworzyły się w szybkim tempie różne rasy współczesnego człowieka.

Jeżeli jednak dzisiaj każda z ras ludzkich wykazuje tak dużą zmienność, to z pew-nością i dawniej, jeszcze w okresie plejstoceńskim, mogły istnieć różne rasy. Ze względu na mniejsze zaludnienie i mniejsze możliwości krzyżowania się przedstawicieli różnych populacji, szanse na wytwarzanie się różnic rasowych były większe niż w następnych okresach. Pamiętajmy też, że okresy zlodowaceń były również czynnikiem ułatwiającym szybkie wytwarzanie się różnic między populacjami ludzkimi żyjącymi w okolicach zajętych przez lodowce lub znajdującymi się w ich pobliżu a populacjami żyjącymi bardziej na południe.

Możemy więc przyjąć za Le Gros Clarkiem, że gatunek Homo erectus zaczął stopniowo wytwarzać ewolucyjne formy, które wykazywały coraz większe podo-bieństwo do Homo sapiens. Do form tych należy zaliczyć formy odkryte w Swans- combe, Steinheim, Fontechevade i innych miejscach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>