Populacja i jej pula genowa

W puli genów różne allele występują z nie jednakową częstością. Geny korzystne dla osobnika w warunkach, które może on napotkać na terenie zasiedlonym przez populację, do której należy, będą oczywiście częstsze niż te allele, które są korzystne tylko wówczas, gdy osobnik spotka się ze szczególnymi, rzadko występującymi warunkami życia, łub które są korzystne w specjalnym zespole innych genów.

Integracja genotypu osobniczego. Musimy bowiem pamiętać, że poszczególne pary alleli nie wykształcają cech niezależnie od działania innych par. Geny współpracują z sobą i jeden i ten sam gen oddziałuje na wiele różnych cech i właściwości organizmu. Wreszcie, jedne geny wpływają w dużym stopniu na działalność innych. Stąd sprawne funkcjonowanie organizmu, jego prawidłowy rozwój, budowa i zachowanie zależą od całego zestawu genów, które osobnik posiada. Możemy więc powiedzieć, że integracja ustroju zależy od integracji jego genotypu.

Integracja puli genowej. Każdy jednak organizm należy, czy też jest, częścią hie-rarchicznie wyższej jednostki biologicznej, jaką jest populacja. Wiemy też, że dobór naturalny działa ewolucyjnie na populację za pośrednictwem osobników. Z tego powodu nie tylko genotyp osobnika stanowi pewną zintegrowaną całość, ale także i ogólna pula genów każdej populacji musi być zintegrowana i odpowiednio zharmonizowana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>