Główne rasy ludzkie

Ponieważ rasy są jednostkami systematyki i genetyki odznaczającymi się zdolnością krzyżowania się i wydawania w pełni płodnego potomstwa, dlatego ilość ras, które możemy wyodrębnić, zależy od zastosowanych przez nas kryteriów. Genetycznie każda populacja, różniąca się nawet w małym stopniu częstością występowania poszczególnych genów, może być uznana za jednostkę odrębną genetycznie. Stąd różni antropolodzy, stosując w wyróżnianiu ras ludzkich różne kryteria, nie są zgodni co do ilości poszczególnych ras. Z punktu widzenia zarówno genetyki, jak i ewolucjonizmu nie ma to jednak większego znaczenia.

dalej

Geny

Geny, jak wiadomo, wpływają na przebieg różnych reakcji w ustroju za pośred-nictwem wytwarzanych enzymów i ich systemów. W tych samych warunkach od-żywczych u jednych genotypów szybciej pojawiają się braki pokarmowe niż u drugich. Wskutek tego, jeżeli w historii swego rozwoju różne populacje ludzkie przechodziły wielokrotnie okresy głodu, dobór naturalny wyselekcjonował te z zespołów genów, które okazały się odporniejsze na ilościowe i jakościowe braki pokarmowe.

dalej

Firma glufosynat

(przykład) Firma glufosynat LibertyLink® detoksyfikacja amoniaku rzepak, kukurydza AgrEvo (Aventis) glifosat RoundupReady® metabolizm kwasu szikimowego (aromatyczne aminokwasy) rzepak, kukurydza soja Monsanto (Pharmacia)

Bt toksyna (repellent) Bt Bacillus thuringiensis ziemniaki, laikurydza Monsanto (Pharmacia), Aventis antysens etylen poligalaktouranaza owoce, grzyby, kwiaty Calgene, Cornell University insulina humulina, gensulina E. coli Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

dalej

Fakty stwierdzające stosunki pokrewieństwa

Tak więc dzięki postępom genetyki i fizyki mógł nastąpić renesans teorii darwi-nowskiej. Pokrewieństwo organizmów i ich wzajemne związki ewolucyjne

Fakty stwierdzające stosunki pokrewieństwa wynikającego z przebiegu ewolucji są zaczerpnięte z różnych gałęzi nauk biologicznych. Niektóre dziedziny biologii dostarczają tylko danych pośrednich, inne już bezpośrednio określają wzajemne związki ewolucyjne. Jeżeli jednak fakty zdobyte z różnych dziedzin biologii wskazują jednoznacznie, że organizmy były ze sobą spokrewnione, to wówczas nawet i dane pośrednie mają nieodpartą moc przekonywającą.

dalej

Epoki przyrody

W 1778 r. ukazuje się jeden z dalszych tomów „Historii naturalnej“ pt. „Epoki przyrody“. W tomie tym Buffon przyjmuje odwieczną historię naszego globu, starając się pogodzić fakty naukowe z twierdzeniami teologii i sądzi, że każdy dzień stworzenia, o którym mowa w „Księdze Rodzaju“, odpowiada bardzo długim okresom czasu. Buffon nie mówi już o równoczesnym pojawieniu się wszystkich form żywych i przyjmuje w ich pojawieniu się określoną kolejność. Coraz więcej też poświęca uwagi zmienności organizmów i jej przyczynom.

dalej

Dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej

Dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej udało się natomiast roz-wiązać inny, dotyczący NKT problem, z którym spotykają się producenci margaryn. Wytwarzanie tych zamienników masła, coraz popularniejszych ze względu na brak cholesterolu i obniżoną kaloryczność, polega na uwodornieniu olejów roślinnych, czyli przyłączeniu wodoru do wiązań podwójnych. Ponieważ reakcja jest odwracalna, nie wszystkie wiązania podwójne ulegają trwałemu przekształceniu do pojedynczych. Co gorsza, „powrót” nietrwale nasyconego wiązania pojedynczego do podwójnego, często pociąga za sobą zmianę konformacji z cis na trans (w stanie równowagi stężenie izomeru trans jest dwa razy wyższe niż cis). Efekt ten jest niekorzystny, bowiem nienasycone kwasy tłuszczowe o konformacji trans nie mogą być metabolizowane tak jak naturalne nienasycone kwasy tłuszczowe, zawierające podwójne wiązania o konformacji cis. Z tego względu izomery trans są szkodliwe dla człowieka. Aby uniknąć ich powstawania, takie rośliny oleiste, jak np. rzepak, poddano modyfikacjom genetycznym w kierunku odmian nie wytwarzających NKT, lub syntetyzujących tylko niewielkie ich ilości, a przy tym bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, m.in. stearynowy i lauryno- wy. Uzyskano w ten sposób oleje nie powodujące problemów podczas przerobu na margaryny i nie ulegające nagromadzającym toksyny reakcjom, zachodzącym podczas obróbki termicznej, np. podczas smażenia.

dalej

Dopuszczeni do cząstki poznania

Dopuszczeni do cząstki poznania, pełni pokory przed nieznanym, kierując się obiektywnymi (w naszym mniemaniu) kryteriami przedstawiamy zakres tematów, których wybór dokonany został w przekonaniu, że nowe idee i osiągnięcia uzyskane w laboratoriach, jak również zaawansowane koncepcje technologiczne będą wytyczać kierunki dalszego rozwoju nowoczesnej biotechnologii kroczącej w trzecim tysiącleciu.

dalej

Darwin rozumował słusznie

Darwin rozumował słusznie, że przeżycie osobnika umożliwia mu pozostawienie potomstwa, a tym samym i przekazanie tych cech korzystnych, które mu zapewniły wyjście obronną ręką z konkurencji z innymi osobnikami tego samego i innych ga-tunków. Wkrótce też Spencer wprowadził pojęcie przeżywania najlepiej przystoso-wanych i termin ten szybko zdobył sobie prawo obywatelstwa, a Darwin używał go później jako synonimu doboru naturalnego.

dalej

Część nutraceutyków

Część nutraceutyków wytwarzanych z zastosowaniem GMO jest identyczna z naturalnymi. W niektórych przypadkach udało się jednak tak zmodyfikować ich cząsteczki, że uzyskano substancje o bardziej efektywnym działaniu fizjolo-gicznym.

Wprowadzanie na rynek żywności o wyższej zawartości składników funkcjo-nalnych wymaga jednak odpowiedniej kampanii, która nie tylko przedstawia korzyści płynące z jej konsumpcji, ale i przestrzega przed nadmiernym spożyciem nutraceutyków, ich „przedawkowanie” może być bowiem szkodliwe dla zdrowia. Co więcej, niektóre z produktów należy zaopatrzyć w informację o ewentualnych interakcjach z dostępnymi farmaceutykami, a nawet innymi produktami spożywczymi. Nakłada to dużą odpowiedzialność na producentów żywności GM.

dalej

Czechy

W Czechach prowadzone są intensywne prace legislacyjne dotyczące bio-technologii, zgodne ze standardami UE. Społeczeństwo jest zainteresowane, a zarazem bardzo przeciwne produktom GMO. Na rynku nie ma żywności gene-tycznie zmodyfikowanej. Na szczególne wyróżnienie zasługują takie zagadnie-nia jak:

– resort środowiska planuje wdrożenie prawa genowego w 2001 r. prawo genowe zostało przyjęte w 2000 r., obejmuje ono zamknięte stosowanie i wprowadzenie do środowiska oraz handel organizmami transgenicznymi normy prawne są wzorowane na dyrektywach UE,

dalej