Organy unijne współpracują z licznymi – stałymi lub powoływanymi ad hoc

– komitetami ekspertów. Jest bowiem oczywiste, że organy których skład wy-znaczony jest przecie wszystkim przez kryteria polityczne, nie są merytorycznie kompetentne do podejmowania decyzji, u podstaw których leży wiedza. Toteż rola eksperckich komisji i komitetów jest nie do przecenienia. Przykładem jest Komitet ds. Nowej Żywności, którego kilkuletnie prace studyjne doprowadziły do przyjęcia stosownych regulacji prawnych (Biała Księga).

Białe Księgi przyjmowane są przez Komisję Europejską i zatwierdzane przez Radę Europejską dotyczą całego spektrum zainteresowania Wspólnoty (np. Biała

Europejskiej, gdzie bardzo często obserwujemy poparcie administracji państwowej dla rozwoju biotechnologii maskowane poprzez stosowanie innej terminologii, np. nie mówi się o biotechnologii a o life sciences, czyli naukach przyrodniczych. Taka sytuacja jest najbardziej wyraźna w Niemczech, gdzie obserwujemy dynamiczny rozwój małego, rodzinnego biznesu biotechnologicznego, na bazie bardzo korzystnych kredytów państwa. Wzmiankować tu należy, że zdarzają się w Niemczech nawet takie sytuacje, kiedy w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia w zakresie biotechnologii kredytobiorca jest zwalniany od refundacji utraconego kredytu. Przedstawiamy krótkie omówienie stanu biotechnologii w wybranych krajach jednocześnie podkreślając, że omówione elementy zostały ujęte w sposób nierównoważny, wręcz nieporównywalny, bowiem dostępne dane są bardzo zróżnicowane, o różnej wadze. Informacje dotyczą stanu na 31.01.2001 r. (w zestawieniu tym stosowano następujące skróty: BP – Biosafety Protocol, czyli Protokół Biobezpieczeństwa-, CBD – Convention on Biodiversity, czyli Konwencja o różnorodności biologicznej, żywność GM oznacza żywność genetycznie zmodyfikowaną, NGO – Non-govermental Organisation, organizacja pozarządowa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>