Ograniczenie zmienności

Z tego, co powiedziałem dotychczas, wynikałoby, że każda populacja w ciągu swojej historii została przystosowana działaniem doboru do panujących warunków. Gene-tycznie to przystosowanie jest uwarunkowane odpowiednio wyznaczoną działaniem doboru pulą genów. W tych warunkach ograniczenie zmienności ma znaczenie korzystne dla populacji przystosowanej do określonych i mało zmiennych warunków.

W jaki sposób może nastąpić ograniczenie zmienności dziedzicznej? Mutacje,, będące pierwotnym źródłem zmienności dziedzicznej, są zjawiskiem rzadkim. Wiemy też, że specjalne geny mogą zmniejszać częstość występowania mutacji, czyli że czynniki genetyczne mogą regulować występowanie mutacji. Jednakże w organizmach rozmnażających się drogą płciową najpoważniejszym źródłem zmienności dziedzicznej są rekombinacje genów. Otóż i w tym przypadku czynniki dziedziczne mogą ograniczać możliwe rekombinacje genów.

Wiemy bowiem, że geny umiejscowione razem w jakimś z chromosomów są sprzę-żone, czyli dziedziczą się razem. Wprawdzie istnieje wymiana genów (crossing- -over), jednakże mimo to sprzężenie genów zmniejsza możliwość ich rekombinacji w wybitny sposób, a poza tym geny ułożone tuż obok siebie bardzo rzadko podlegają wymianie. Dzięki więc rzadkiemu występowaniu mutacji i dzięki sprzężeniu genów możliwość zmienności dziedzicznej jest ograniczona w dużym stopniu, co dla danej populacji jest faktem korzystnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>