Obniżenia zawartości substancji

Obniżenia zawartości substancji antyżywieniowych w pokarmie dokonano też za pomocą biotechnologii, operujących enzymami selektywnie degradującymi poszczególne niepożądane związki. Przykładowo, fityny rozkłada się przy udziale fitaz, taniny – tannaz, toksyny białkowe – proteinaz, itp. W związku z tym, że wydajność syntezy tych enzymów u większości ich naturalnych producentów, występujących w przyrodzie była niewystarczająca, obecnie są one wytwarzane przez organizmy transgeniczne, głównie drobnoustroje. Zostało to dokładniej wyjaśnione w rozdziale następnym.

Pewną nadzieję budzi też fakt, że wiele organizmów, w tym roślinnych, wy-twarza swoiste „odtrutki”, osłaniające je przed działaniem toksyn generowanych przez konkurentów. Wyniki prac nad ustaleniem struktury tych substancji i mechanizmów ich działania oraz lokalizacji odpowiednich genów sugerują, że staną się one wkrótce bardziej dostępne, głównie za sprawą syntetyzujących je organizmów transgenicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>