Na Obszarach Starego Świata

Na Obszarach Starego Świata inny szczep małpiatek, powstały na skutek radiacji z początków trzeciorzędu, dał początek nowej grupie Primates, czyli małpom wąsko- nosym (Cercopithecoidea). Jak świadczą o tym znaleziska paleontologiczne, powstały one mniej więcej w tym samym czasie co i małpy szerokonose na kontynencie Ameryki Południowej. Lecz także w tym samym czasie z innej gałęzi małpiatek rozwinęły

się na obszarze Starego Świata nowe formy małp, które zaliczamy już do Hominoi- dea, czyli człowiekowatych. Były to pierwotne małpy człekokształtne. Małpy szerokonose i wąskonose spotykamy już w eocenie i prawdopodobnie w tej epoce powstają ewolucyjnie pierwsze małpy człekokształtne. Jak widać jednak z ryciny, radiacja tego szczepu przypada na okres późniejszy, bo dopiero na epokę mioceńską.

Jeżeli przyjmiemy zapatrywania Simpsona, to uznamy, że poszczególne grupy naczelnych, a mianowicie: małpy szerokonose, wąskonose i człekokształtne, nie re-prezentują kolejnych etapów rozwoju ewolucyjnego, lecz przedstawiają równoległe linie rozwojowe biorące początek z małpiatek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>