Lasy okresu węglowego

Ostatnimi okresami ery paleozoicznej są okresy: węglowy, czyli karboński, i perm- ski. Z tego czasu pochodzą głównie złoża węgla kopalnego. Węgiel jest pozostałością

„bujnych lasów tego okresu, lasów bagnistych, które składały się głównie z lepidoden- dronów i sigilarii, paproci nasiennych, kordaitów i pierwszych roślin iglastych. Pod koniec okresu permskiego pojawiają się sagowce i miłorząby.

Lasy okresu węglowego kryły w sobie bogatą faunę lądową. Znajdujemy wśród niej ślimaki, skorpiony, pająki i in. Bogato reprezentowane są owady należące najczęściej do wymarłych już rzędów. Spotyka się jednak karaczany i ważki dochodzące czasem do bardzo dużych rozmiarów. Tak np. u jednej z ważek rozpiętość skrzydeł dochodziła do 75 cm. Występowały też owady zbliżone do muchówek, ale mające jeszcze dwie pary skrzydeł, pluskwiaki, chrząszcze, przyLżeńce (Thysanoptera) siatkoskrzydłe (Neuropterci).Płazy w okresie węglowym i permskim osiągają szczyt rozwoju. Płazy z tych okresów, należące do wymarłej grupy Labyrinthodontia, dochodziły do 1,5 m długości. Inne formy były znacznie mniejsze i wykazywały duże różnice w ogólnym kształcie.

Pochodzenie gadów. Płazy są tą gromadą kręgowców, która z kolei dala początek nowej gromadzie, a mianowicie gadom (Reptilia). Zarówno rozmnażanie płazów, jak i rozwój jaj, a także i życie form larwalnych, przebiegało w wodzie, podobnie jak u płazów dzisiaj żyjących. Dopiero gady jako pierwsze ze zwierząt kręgowych stały się właściwymi zwierzętami lądowymi i dzięki temu mogły zasiedlić obszary lądowe przedstawiające wielkie bogactwo środowisk.

Wytworzenie błon płodowych było niezbędnym warunkiem do przekształcenia się form ziemno-wodnych, jakimi były płazy, w organizmy lądowe, które mogły się już rozwijać poza środowiskiem wodnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>