Krzyżowanie się ras i gatunków

Inaczej natomiast zachowują się odmiany czy rasy. Mimo wielkich często różnic między nimi, formy te mogą się z sobą krzyżować w przyrodzie, dając w rezultacie formy pośrednie. Możemy przeto przyjąć, że między formami należącymi do różnych odmian tego samego gatunku nie istnieją w naturalnych warunkach jakieś bariery przeciwdziałające ich krzyżowaniu, podczas gdy bariery takie występują między osobnikami należącymi do różnych gatunków.

Ograniczenie krzyżowania między gatunkowego. Różnice genetyczne sprawiają, że nie wszystkie kombinacje genów są możliwe. Wiele form nie może się między sobą w ogóle krzyżować wskutek różnic genetycznych, jakie między nimi istnieją. Różnice

te mogą dotyczyć budowy, rozwoju, mogą to być różnice ekologiczne, geograficzne, różnice w zachowaniu się, czy też różnice psychologiczne. Niekiedy różna budowa narządów płciowych uniemożliwia kopulację, kiedy indziej pojawianie się różnych form w różnych sezonach przeciwdziała ich krzyżowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>