Kraje aspirujące do członkostwa UE

Kraje aspirujące do członkostwa UE, a zatem i Polska, zobowiązane są do dostosowania swego prawa wewnętrznego przede wszystkim do dyrektyw o charakterze ogólnym. Jest to zadanie o tyle łatwe, że w większości tych państw ustawodawstwo dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów tworzone jest w pustce prawnej. Z tego właśnie względu uważamy, że łatwiej jest oprzeć nową legislację na sprawdzonych wzorcach unijnych, aniżeli z mozołem popra-wiać ustanowione niegdyś zwykle fragmentarycznie normy. Regulacje szcze-gółowe także są przedmiotem zainteresowania ze strony krajów kandydackich, z uwagi na stopień zaawansowania prac z GMO.

Organy UE sprawują również funkcje kontrolne nad operacjami z użyciem GMO w poszczególnych państwach, a zwłaszcza nad komercjalizacją produktów GM. Nie jest to oczywiście kontrola bezpośrednia. Otóż Komisja UE współpracuje z organami do spraw GMO funkcjonującymi w państwach członkowskich we wszystkich kwestiach uregulowanych aktami unijnymi. Organy krajowe przedkładają informacje o procesach zamkniętego użycia GMO i skali wprowadzania GMO do środowiska. W sferze zainteresowania Komisji jest przede wszystkim komercjalizacja produktów GM. Zgoda poszczególnych państw członkowskich na wprowadzenie produktu GM „przechodzi” zawsze przez biurko Komisji. W przypadku zastrzeżeń któregokolwiek z państw decyzję o komercjalizacji podejmuje Komisja. Należy bowiem pamiętać, że produkt dopuszczony do obrotu decyzją odpowiedniego organu krajowego, może być bez jakichkolwiek barier ze strony pozostałych państw członkowskich, wprowadzony na rynek.

Komisja jest informowana o wszelkich poważnych zagrożeniach związanych z użyciem GMO, a szczególne obowiązki ciążą na organach krajowych, w przy-padkach gdy zagrożenia mają wymiar transgraniczny. Bieżąca współpraca sto-sownych organów krajowych z Komisją – której zasady i zakres uregulowane są normatywnie przez organy UE – oznacza w praktyce przekazanie Komisji kom-petencji w zakresie monitorowania działalności związanej z GMO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>