Grupa Australijska

Od 1949 r. funkcjonował Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eks-portu (COCOM), który skupiał 17 najbardziej uprzemysłowionych państw dysponujących zaawansowanymi technologiami. Zasadniczym celem tej organizacji była kontrola eksportu do krajów Europy Środkowej i Wschodniej (jak również Azji, Afryki i Ameryki Południowej) towarów, technologii i usług o charakterze strategicznym, zdolnych do umocnienia ich potencjału militarnego i gospodarczego. W 1994 r. COCOM został rozwiązany, co jednak nie oznacza, że zrezygnowano z kontroli eksportu. Powstały nowe ugrupowania, a także na nowo określono kraje i regiony wysokiego ryzyka.

Grupa Australijska jest to dobrowolne i nieformalne porozumienie państw po-wstałe w 1985 r. zajmujące się negocjowaniem i ustalaniem zasad kontroli handlu towarami i technologiami niebezpiecznymi, a zwłaszcza substancjami chemicznymi i biologicznymi. Polska jest jej członkiem od 1994 r. (por. także rozdz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>