Glikozylotransferazy

Glikozylotransferazy katalizują reakcję przeniesienia reszty monosacharydu z donora (pochodna nukleotydowa cukru lub oligosacharyd) na akceptor cukro-wy. Zależnie od swej natury, dokonują one transferu reszty cukrowej z zachowaniem lub inwersją położenia hemiacetalowej grupy hydroksylowej. Produktami działania glikozylotransferaz są zarówno różnorodne oligosacharydy, jak i polimery o wysokich masach cząsteczkowych, takie jak zbudowane z reszt a-D-glu- kopiranozy: dekstran (dekstranosacharaza, wiązania a-l,6), mutan (mutanosa- charaza, wiązania a-l,3), alternan (alternanosacharaza, naprzemienny układ wiązań a-l ,6 i a-l ,3), a nawet czysta amyloza (amylosacharaza, wyłącznie wiązania a-l ,4).

Hydrolazy glikozydowe katalizują w naturze reakcję hydrolizy cukrowców, wymagającą utworzenia intermediatu enzym-reszta glikozylowa. Kompleks ten jest zdolny do reakcji z alkoholem, cukrowcem lub peptydem, czego efektem jest odpowiedni glikozyd, oligosacharyd albo glikopeptyd. Katalizowane przez hydrolazy glikozydowe reakcje syntezy wiązań biegną z wyższą wydajnością w środowisku rozpuszczalników organicznych (z reguły apolarnych), zawierającym na ogół mniej niż \% wody. Ponieważ nie wszystkie z tych enzymów są wy-starczająco stabilne w warunkach optymalnych z punktu widzenia stabilności powstałego wiązania glikozydowego, stosując techniki rekombinacji DNA, skonstruowano biokatalizatory wykazujące zarówno większą precyzję działania (specyficzność względem struktury substratu i konfiguracji syntetyzowanego wiązania), jak i stabilność w środowisku apolarnym. Z zastosowaniem inżynierii genetycznej udoskonalono także właściwości glikozylotransferaz.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>