Generalną zasadą jest

Generalną zasadą jest współpraca eksportera z importerem LMO, przy czym decydujące znaczenie ma zgoda wyrażona przez tego ostatniego. W procedurze uzgodnień pomiędzy kompetentnymi organami obu państw uczestniczy – powołany na podstawie Protokołu – Ośrodek Wymiany Informacji o Biobezpieczeń- stwie. Importer może w każdym momencie cofnąć swą zgodę na transgraniczne przemieszczanie LMO, jeżeli w świetle najnowszych doniesień naukowych okaże się, że potencjalnie szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej są większe od pierwotnie ustalonych. Importerzy i eksporterzy zobowiązani są do współpracy w celu wstrzymania obrotu transgranicznego LMO, lub wycofania LMO już będących w obrocie, jeśli mogą one mieć szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi bądź zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Strona importująca może ubiegać się o pomoc finansową i techniczną ze strony eksportera, która będzie wykorzysta-na dla zmniejszenia ryzyka związanego z transgranicznym przemieszczaniem LMO.

Strony Protokołu mogą zawierać porozumienia dwustronne lub wielostronne – również z państwami nie będącymi stronami Protokołu – w kwestii procedur wymiany informacji w związku z transgranicznym przemieszczaniem LMO. Po-ziom ochrony przewidziany w tych porozumieniach nie może być niższy od ustanowionego w Protokole. Jest to naszym zdaniem jeden z najważniejszych prze- pisów, z którego jednoznacznie wynika, że funkcją tego instrumentu jest usta-nowienie standardów minimalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>