Filozofia Protokołu Biobezpieczeństwa

Filozofia Protokołu Biobezpieczeństwa jest klarowna. Promując międzynarodowy obrót LMO, instrument ten nakłada na kontrahentów liczne i bardzo szczegółowo sprecyzowane obowiązki, które wymienione są w samym traktacie i w kilku aneksach. Z pewnym uproszczeniem można je wszystkie sprowadzić do jednego generalnego obowiązku wzajemnej wymiany informacji i instrukcji, w którym to procesie uczestniczą również instytucje i organy międzynarodowe, których powołanie przewiduje Protokół. Jest rzeczą niezmiernie charakterystyczną, że w notyfikacji dla potrzeb AIA, eksporter i importer zobowiązani są przedłożyć nie tylko informacje niezbędne dla oceny ryzyka, które można określić jako „biotechnologiczne”, lecz również dla oceny skutków społeczno-ekonomicznych. Otóż w Aneksie III do Protokołu wymienione są następujące grupy wymaganych informacji i ocen:

– Przewidywane zmiany we wzorcach działalności ekonomicznej i postawach społecznych będące rezultatem wprowadzenia LMO lub ich produktów.

– Możliwe zagrożenia dla różnorodności biologicznej, tradycyjnych upraw i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

– Wpływ na możliwość zastąpienia tradycyjnych upraw, oraz rodzimych produktów i technologii nowoczesną biotechnologią, zastosowaną w odmiennych agroklimatycznie obszarach.

– Przewidywane koszty społeczne i ekonomiczne związane z ograniczeniem różnorodności genetycznej, takie jak: zatrudnienie, możliwości rynkowe i spo-sób życia społeczeństwa w związku z wprowadzeniem LMO lub ich produktów.

– Skutki, które mogą być sprzeczne z wartościami kulturowymi, etycznymi, religijnymi danej społeczności, a które wynikają z wprowadzenia lub użycia LMO lub wytworzonych z nich produktów.

Protokół jest aktem kompleksowym, nakładającym na sygnatariuszy daleko idące obowiązki, toteż dość sceptycznie postrzegamy szansę jego wdrażania i w miarę powszechnego stosowania tego instrumentu. Jest to raczej program na przyszłość, do którego realizacji państwa powinny się sposobić już dziś.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>