Dryft genetyczny

Pula genów każdej populacji przedstawia wielką rozmaitość dzięki obfitemu zapasowi różnych alleli. Jeżeli przeto początkowo jednolita populacja zostanie jakąś barierą przedzielona na dwie części, z których jedna składa się tylko z niewielkiej liczby osobników, osobniki te nie mogą zawierać w swych genotypach wszystkich alleli występujących w pierwotnej licznej populacji. Jest rzeczą czystego przypadku, które allele znajdą się w nielicznej grupie osobników oddzielonych ową barierą geograficzną.

Przyjmijmy, że z fal oceanu wylania się na skutek działalności wulkanicznej wyspa oceaniczna. Na wyspę tę mogą się przedostać zagnane wichrami pojedyncze osobniki określonego gatunku ptaków z najbliższego kontynentu. Jest rzeczą przypadku, które geny z całej puli genowej danego gatunku ptaków dostaną się na tę nowo powstałą wyspę. Pewnych genów z ogólnej puli genowej może w ogóle nie być, inne geny będą reprezentowane z zupełnie inną częstotliwością niż w pierwotnej populacji. Na tym podłożu genetycznym będzie w dalszym ciągu działać dobór naturalny w nowych warunkach istniejących na wyspie.

Ogólnie możemy powiedzieć, że dalsza ewolucja tego gatunku będzie w dużym stopniu zależeć od przypadkowego zespołu genów zawartego w genotypach osobników, które znalazły się na nowym obszarze, na którym warunki bytowania są inne niż w ich dawnej ojczyźnie. Inne mogą być nie tylko warunki klimatyczne, ale także warunki biotyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>