Czy słuszna jest zatem teza?

Źródłem wielu kłopotów i trudności w pogłębianiu wiedzy – jest sama na-uka, a raczej jej rozwój, który jednocześnie stanowi system samonapędzającego się koła zamachowego, pomimo najlepszych założeń swych twórców. Przykładowo: w ostatnich latach w zasadniczy sposób wzrosła liczba diabetyków, których liczebność jest. tak duża, że brakuje trzustek bydlęcych do produkcji insuliny. Przyczyna jest następująca. W przypadku diabetyków typu A dawniej dzieci umierały przed okresem dojrzałości płciowej, a zatem w ograniczonym stopniu następowało przekazywanie tej ciężkiej choroby dziedzicznej do następnych pokoleń. W konsekwencji lepszych metod diagnostycznych, wczesnego stosowania leków (insuliny), nastąpiło zasadnicze przedłużenie życia osób chorych, które jednocześnie swoją informację genetyczną, włącznie z genetyczną skłonnością do dziedzicznej cukrzycy, są zdolne przekazać swoim potomkom. Ma zatem miejsce rozprzestrzenianie choroby. Ponieważ jest więcej chorych – dlatego nie nadążano z produkcją insuliny, a w konsekwencji nastąpiło wymuszenie znale-zienia nowych metod produkcji. Technikami inżynierii genetycznej rozpoczęto produkcję „humuliny” i „gensuliny”, czyli ludzkiej insuliny w bakteriach. W efekcie – lek potaniał, charakteryzuje się wyższą jakością i w pełni został zaspokojony popyt na rynku na ten preparat. Co jest przyczyną a co skutkiem w tym wza- jemnie zależnym procesie, którego końcowym efektem jest potanienie i po-wszechna dostępność tego cennego farmaceutyku ratującego życie ludzkie?

Czy słuszna jest zatem teza, że ludzie byli dawniej zdrowsi i silniejsi, bo-wiem… ci słabsi wcześniej umierali? Przysięga Hipokratesa w swej obecnej for-mie różni się od tej „oryginalnej” – dawniej zobowiązywała również do właści-wego żywienia i traktowania pacjentów. Etyka w biotechnologii jest taką samą etyką jak dawniej nie ma nowej „bioetyki” dopuszczalność pewnych procesów naukowych czy też technicznych i medycznych zależy od naszej etyki, szcze-gólnego przypadku i definicji pewnych procesów zawsze są one indywidualne, uwarunkowane kontekstem i okolicznościami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>