Czechy

W Czechach prowadzone są intensywne prace legislacyjne dotyczące bio-technologii, zgodne ze standardami UE. Społeczeństwo jest zainteresowane, a zarazem bardzo przeciwne produktom GMO. Na rynku nie ma żywności gene-tycznie zmodyfikowanej. Na szczególne wyróżnienie zasługują takie zagadnie-nia jak:

– resort środowiska planuje wdrożenie prawa genowego w 2001 r. prawo genowe zostało przyjęte w 2000 r., obejmuje ono zamknięte stosowanie i wprowadzenie do środowiska oraz handel organizmami transgenicznymi normy prawne są wzorowane na dyrektywach UE,

– począwszy od 2002 r. będzie obowiązywać znakowanie produktów GMO,

– obecnie nie ma żadnej komercjalizacji GMO, są natomiast realizowane doświadczenia z GMO w otwartym środowisku.

Estonia. W Estonii zostały uchwalone normy prawne regulujące wprowadzenie GMO do środowiska oraz zasady handlu GMO. Są one wzorowane na dyrektywach UE, jednakże ich wdrażanie napotyka na zasadnicze trudności. Nie odnotowuje się aktywności ze strony NGO. Nie jest też jasny zakres komercjalizacji żywności transgenicznej.

Na Litwie przyjęto we wrześniu 2000 r. 2 akty prawne dotyczące: – wprowadzania na rynek GMO, – monitorowania i znakowania GMO na podstawie dyrektyw UE.

Prace nadzorowane są przez resorty: zdrowia i środowiska. Dla detekcji GMO licencjonowane są 2 laboratoria. Możliwe jest także honorowanie obcych ekspertyz.

W Macedonii są w toku prace legislacyjne wzorowane na dyrektywach UE. Sprawy biobezpieczeństwa prowadzi resort środowiska. Jednakże administracja rządowa stwierdza istotne trudności w zakresie kwalifikacji kadr.

Mołdawia W Mołdawii prowadzone są prace w zakresie biobezpieczeństwa wzorowane na standardach UE 1 BP, ale na razie są na wstępnym etapie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>