Category Artykuły

Monelina

Monelinę, która jest 3000 razy bardziej słodka od sacharozy, wytwarza się już z zastosowaniem modyfikowanych bakterii E. coli i drożdży Saccharomyces ce- revisiae. Natywna monelina zbudowana jest z dwóch fragmentów (łańcuchów po- lipeptydowych), połączonych słabymi wiązaniami niekowalencyjnymi. Łańcuchy te można stosunkowo łatwo rozdzielić, np. ogrzewając roztwór białka powyżej 50°C, co prowadzi do utraty smaku. Mikrobiologiczna monelina jest bardziej stabilna niż białko naturalne i nie traci smaku nawet po ogrzaniu do 100°C, dzięki wprowadzeniu silnego wiązania kowalencyjnego (amidowego), łączącego oba łańcuchy peptydowe.

dalej

Zakończenie

Można przyjąć, że to co nazwaliśmy niekonwencjonalnym w biotechnologii, jak ukierunkowana ewolucja, „inżynieria rozpuszczalnikowa” czy nanotechnolo- gia, w wieku XXI będzie z pewnością należeć do podstawowego warsztatu technologicznego, za pomocą którego będą realizowane nowe procesy biotechnologiczne. Uważa się, że rozpiętość skali systemów katalitycznych (od makro- do nano-), ich aktywność, stabilność i warunki funkcjonowania mogą być uzależnione jedynie od potrzeb człowieka, a nie od możliwości technicznych, jak to się dzieje obecnie. Efekty uzyskane w wyniku ukierunkowanej ewolucji nie tylko wybranych molekuł (białek, kwasów nukleinowych), ale także całych organizmów oraz realizowane w zaplanowanym środowisku reakcji, mogą przerosnąć nasze wyobrażenia. Jeśli to nie jest niemożliwe – o czym jeszcze nie wiemy – to drogą ewolucji ukierunkowanej możliwe będzie wytworzenie zwierząt zdolnych do prowadzenia fotosyntezy czy też poruszających się roślin lub innych dziwacznych chimer” (4).

dalej

Dla biologa

Dla biologa bardzo zachęcająca jest koncepcja znanego paleoantropologa angiel- skiego Le Gros Clarka, a także i uwagi, które na temat ewolucji człowieka wypowiada genetyk Dobzhansky. W ogóle wydaje się, że dotychczas paleoantropologia w zbyt małym stopniu uwzględniała zdobycze genetyki, które okazują się bardzo pomocne w rozważaniu genezy naszego rodowodu.

Musimy pamiętać, że obecnie żyjący człowiek, mimo zróżnicowania na rasy i po-pulacje, reprezentuje tylko jeden gatunek. Żadna rasa ludzka nie jest bowiem w sto-sunku do innych systemem genetycznie zamkniętym, gdyż przedstawiciele różnych

dalej

Wynik tego doświadczenia

Oznaczmy sobie gen recesywny jednej rasy przez a, gen recesywny drugiej rasy przez b. Normalnymi, dominującymi allelami tych genów u much dzikich są geny A i B. Muchy jednej rasy mają genotyp aaBB, muchy rasy drugiej A Abb. Wskutek skrzyżowania jednej rasy z drugą powstają heterozygoty AaBb, które mając fenotyp much dzikich dawały się łatwo odróżnić od much aaBB i AAbb. W doświadczalnej hodowli much obu ras usuwano wszystkie muchy o fenotypie dzikim, czyli heterozygoty AaBb. Przekonano się, że z biegiem czasu ilość powstających heterozygot malała, czyli że zaczął się tworzyć mechanizm izolujący rozrodczo obie wyjściowe rasy much.

dalej

Komercjalizacja

Komercjalizacja genetycznie zmodyfikowanych organizmów w Unii Europejskiej – 1. Jaka jest definicja żywności genetycznie zmodyfikowanej (żywności GM) i czy jest tylko jedna definicja?

– 2. Jak przedstawia się komercjalizacja produktów genetycznie zmodyfikowanych na rynkach Unii Europejskiej, w Europie i w innych krajach?

– 3. Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w zakresie produktów genetycznie zmodyfikowanych?

dalej