Category Artykuły

Glikobiotechnologia – przebój ostatniej dekady

Ukierunkowane zmiany struktury niektórych cukrowców, w tym tak ważnego jak skrobia, osiągnięto modyfikując materiał genetyczny syntetyzujących je or-ganizmów, głównie roślinnych. Jednakże większość modyfikacji sacharydów do-konywana jest przy użyciu precyzyjnie działających preparatów enzymatycznych, czyli z zastosowaniem glikobiotechnologii, opartej głównie na biokatalizatorach wytwarzanych przez organizmy transgeniczne.

dalej

Krzyżowanie się ras i gatunków

Inaczej natomiast zachowują się odmiany czy rasy. Mimo wielkich często różnic między nimi, formy te mogą się z sobą krzyżować w przyrodzie, dając w rezultacie formy pośrednie. Możemy przeto przyjąć, że między formami należącymi do różnych odmian tego samego gatunku nie istnieją w naturalnych warunkach jakieś bariery przeciwdziałające ich krzyżowaniu, podczas gdy bariery takie występują między osobnikami należącymi do różnych gatunków.

dalej

W USA

W USA, największym producencie roślin transgenicznych, miał miejsce wzrost areału uprawy wszystkich roślin transgenicznych (oprócz kukurydzy GM). W Kanadzie spadek powierzchni upraw dotyczył zmniejszenia areału transgenicznego rzepaku. Największy wzrost areału w Chinach dotyczy upraw bawełny genetycznie zmodyfikowanej. W 2000 r. w Europie Centralnej w takich krajach jak w Bułgarii i w Rumunii komercyjnie uprawiano transgeniczne rośliny, tj. soję, ziemniaki i kukurydzę. W 1999 r. na Ukrainie uprawiano ziemniaki genetycznie zmodyfikowane. Brakuje natomiast danych czy uprawiano je w 2000 r. Z krajów Unii Europejskiej w Portugalii wycofano się z upraw transgenicznych. W niewielkiej ilości uprawiano rośliny transgeniczne także w Hiszpanii, Niemczech i Francji.

dalej

Zgodnie z tym możemy stwierdzić

Zgodnie z tym możemy stwierdzić, że wiele procesów i technologii jest błędnie zaliczanych do biotechnologii, a także, że szereg technologii zachodzących od bardzo dawna w przyrodzie – kontrolowanej przez człowieka – to właśnie biotechnologie. Również możemy określić, co jest „naturalnym”, a co nie jest naturalnym procesem biologicznym. Przykładowo: klonowanie zwierząt z zarodków, zapłodnienie in vitro, choroba wściekłych krów (BSE) i pochodna – choroba Kreutzfelda-Jacoba, nie mogą być uznane za „biotechnologię”, ale de facto są nader ściśle z nią związane.

dalej

Nastąpił proces selekcji

Nastąpił proces selekcji doprowadzający do coraz bardziej posuwającej się eliminacji osobników krzyżujących się międzyrasowo czyli, innymi słowy, selekcja prowadziła do coraz ściślejszej izolacji rozrodczej obu ras.

Proces specjacji najlepiej obrazuje schemat zaczerpnięty z książki Dobzhansky’ego (ryc. 296). Pionowa, gruba strzałka po lewej stronie oznacza oś czasu, który upływa w miarę posuwania się ku górze schematu. Splecione gałązki tworzą jakby jeden pień – gatunek macierzysty. Każda z gałązek przedstawia jedną populację. Liczne odgałęzienia splatające poszczególne gałązki ze sobą oznaczają wymianę genów między populacjami, które nie są rozrodczo odizolowane od siebie. Przez długi okres, na naszej rycinie aż do poziomu oznaczonego linią A, wszystkie populacje tego gatunku są genetycznie mało zróżnicowane. Natomiast w okresie zawartym między liniami A i B zauważymy, że ogół populacji zaczyna się rozdzielać na dwie grupy przedstawiające dwie powstające rasy geograficzne. Przekrój poprzeczny przez gatunek daje na poziomie A obraz zgrupowanych blisko siebie populacji. Oznacza to,

dalej

Kierunki ortogenetyczne

Niektórzy z badaczy usiłowali w inny sposób niż de Vries wyjaśnić szybkość przemian ewolucyjnych. Zakładali oni mianowicie, że zmienność nie jest bezkierunkowa lub raczej różnokierunkowa, lecz stanowi szereg zmian biegnących w jednym określonym kierunku. Wskutek tego proces ewolucyjny może przebiegać szybko i nie wymaga tak długich okresów, jak to przyjmowali Darwin i jego zwolennicy. Owe właśnie prądy w ewolucjonizmie noszą miano ortogenezy.

dalej

Paranauka

Paranauka jest obecnie niesłychanie popularna i ma ogromne znaczenie społeczne, jak również ekonomiczne jest łatwa do przekazu społecznego, opiera się na zaufaniu, a nie na faktach, obiecuje efekty uniwersalne i natychmiastowe [na pograniczu cudu, o czym wszyscy marzymy].

Biotechnologia dla rozwoju społeczeństw a jej zastosowania w celach militarnych. Biotechnologia jest taką samą technologią jak każda inna – dlatego jest i będzie stosowana zarówno w celach pokojowych, jak i militarnych czy nawet terrorystycznych. Formami regulacji właściwego jej zastosowania są odpowiednio stanowione normy prawne, np. w postaci Konwencji o broni biologicznej i chemicznej, czy Porozumienia Grupy Australijskiej. Jednakże stanowienie norm prawnych, a ich przestrzeganie i egzekwowanie, to sprawy całkowicie od siebie niezależne.

dalej

Chou Kou Tien

Oprócz tego w latach 1924-1939 w grotach Chou Kou Tien w pobliżu Pekinu odkryto czternaście czaszek osobników różnego wieku i płci, a oprócz nich liczne

sądzą, że znaleziska z Chin i Jawy należy wprawdzie zaliczyć do rodzaju Homo, lecz do odrębnego w tym rodzaju gatunku, a mianowicie erectus. Tak więc człowiek chiński i jawajski nosiłby miano Homo erectus. Pragnąc równocześnie podkreślić różnicę między rasą chińską i jawajską nazywamy pierwszą Homo erectus pekinensis, a formę jawajską Homo erectus erectus, w którym to mianownictwie nazwa trzecia oznacza rasę.

dalej

Wynik tego doświadczenia

Oznaczmy sobie gen recesywny jednej rasy przez a, gen recesywny drugiej rasy przez b. Normalnymi, dominującymi allelami tych genów u much dzikich są geny A i B. Muchy jednej rasy mają genotyp aaBB, muchy rasy drugiej A Abb. Wskutek skrzyżowania jednej rasy z drugą powstają heterozygoty AaBb, które mając fenotyp much dzikich dawały się łatwo odróżnić od much aaBB i AAbb. W doświadczalnej hodowli much obu ras usuwano wszystkie muchy o fenotypie dzikim, czyli heterozygoty AaBb. Przekonano się, że z biegiem czasu ilość powstających heterozygot malała, czyli że zaczął się tworzyć mechanizm izolujący rozrodczo obie wyjściowe rasy much.

dalej

Komercjalizacja

Komercjalizacja genetycznie zmodyfikowanych organizmów w Unii Europejskiej – 1. Jaka jest definicja żywności genetycznie zmodyfikowanej (żywności GM) i czy jest tylko jedna definicja?

– 2. Jak przedstawia się komercjalizacja produktów genetycznie zmodyfikowanych na rynkach Unii Europejskiej, w Europie i w innych krajach?

– 3. Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w zakresie produktów genetycznie zmodyfikowanych?

dalej