Category Artykuły

Filozofia Protokołu Biobezpieczeństwa

Filozofia Protokołu Biobezpieczeństwa jest klarowna. Promując międzynarodowy obrót LMO, instrument ten nakłada na kontrahentów liczne i bardzo szczegółowo sprecyzowane obowiązki, które wymienione są w samym traktacie i w kilku aneksach. Z pewnym uproszczeniem można je wszystkie sprowadzić do jednego generalnego obowiązku wzajemnej wymiany informacji i instrukcji, w którym to procesie uczestniczą również instytucje i organy międzynarodowe, których powołanie przewiduje Protokół. Jest rzeczą niezmiernie charakterystyczną, że w notyfikacji dla potrzeb AIA, eksporter i importer zobowiązani są przedłożyć nie tylko informacje niezbędne dla oceny ryzyka, które można określić jako „biotechnologiczne”, lecz również dla oceny skutków społeczno-ekonomicznych. Otóż w Aneksie III do Protokołu wymienione są następujące grupy wymaganych informacji i ocen:

dalej

W procesach wzrostu i podziałów

W procesach wzrostu i podziałów, które biegną bardzo intensywnie w pewnych okresach, determinanty współzawodniczą ze sobą o substancje pokarmowe. Jedne z nich mogą być lepiej umieszczone w stosunku do drugich lub mogą być aktywniejsze chemicznie. Na tym tle powstaje w komórce płciowej walka o zdobycie szans do wzrostu i rozmnażania pomiędzy poszczególnymi determinantami, która może być tak samo ostra, jak walka o byt w przyrodzie pomiędzy współzawodniczącymi ze sobą całymi organizmami.

dalej

Dalsza ewolucja ssaków

Na samym początku okresu trzeciorzędowego, a mianowicie w paleocenie, nie ma już zupełnie dinozaurów, spotykamy natomiast przedstawicieli ssaków. Wkrótce potem w tym samym okresie geologicznym spotykamy się z gwałtownym i szybkim rozwojem różnych ssaków, między którymi są zachowane skamieniałości dość dużych już roślinożernych kopytnych, mięsożernych drapieżców, pierwsze gryzonie i in.

dalej

Prezydent J. Carter: „…stracą najubożsi…”

Stwierdzi! on, że najbardziej zainteresowanymi w rozwoju nowoczesnych technologii są mieszkańcy krajów najbiedniejszych im najbardziej potrzebne są osiągnięcia inżynierii genetycznej w zakresie produkcji leków, żywności i ochrony środowiska.

Alergeny z orzeszków ziemnych w soi Soja należy do jednej z najcenniejszych roślin i wytwarza bardzo zdrowe białko, jednakże zawiera stosunkowo niewiele aminokwasów siarkowych, które są obecne w dużej ilości w orzeszkach ziemnych. Geny tych białek przeniesiono do soi. Na etapie prac doświadczalnych stwierdzono, że niektóre białka mają charakter alergenny i wstrzymano prowadzenie dalszych prac. Jest to przykład, że stwierdzenie złych efektów możliwe jest na poziomie laboratorium i prowa-dzi do zaprzestania badań i procesów wdrożeniowych, przed rozpoczęciem ko-mercjalizacji.

dalej

Oprócz podobieństwa są jednak duże różnice

Podobieństw anatomicznych nie możemy wyjaśnić przypadkową zbieżnością cech, czyli ich konwergencją, ujawniają się one bowiem także w cechach bardzo konser-watywnych, jak np. ukształtowanie powierzchni zębów trzonowych. Mimo że człowiek i małpy człekokształtne nie odżywiają się takim samym pokarmem, ukształtowanie powierzchni zębów trzonowych jest podobne. Jeżeli zaś owe podobieństwa dostrzegamy w wielu cechach anatomicznych, więzy pokrewieństwa między tymi dwiema grupami form są oczywiste i systematycy postąpili słusznie, łącząc człowieka i małpy człekokształtne w jedną jednostkę systematyczną.

dalej

Różnorodność biologiczna

Jedną z podstawowych przesłanek zagwarantowania biobezpieczeństwa obecnym i przyszłym pokoleniom jest zachowanie różnorodności biologicznej. Biotechnologia może w bezpośredni sposób wpłynąć na różnorodność biologiczną poprzez eksploatację – także w sposób niekontrolowany – rodzimych zaso- bów genowych. Jednocześnie właśnie biotechnologia uzmysławia nam ekono-miczne znaczenie zasobów genowych i dostarcza „narzędzi” i wiedzy koniecznej dla ich ochrony i zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń. Ponadto coraz częściej do ekosystemów wprowadza się organizmy zmodyfikowane genetycznie, wchodzące w relacje – genetyczne lub ekologiczne – z innymi elementami przyrody. Możliwe są następujące konsekwencje tych procesów:

dalej

Humulina i gensulina

Biosyntetyzowana w bakteriach ludzka insulina została nazwana gensuliną lub humuliną. Insulina zwierzęca stosowana powszechnie w drugiej połowie XX w. była izolowana z trzustek bydlęcych, których podaż była niewystarczająca. Poza tym sekwencja insuliny zwierzęcej jest nieco odmienna od ludzkiej. Dlatego wydzielony gen ludzkiej insuliny wprowadzono do bakterii, które stały się „bioreaktorami” produkującymi tak potrzebną gensulinę lub humulinę, czyli ludzką insulinę w bakteriach.

dalej

Inżynieria genetyczna i produkcja żywności

Biotechnologia odgrywa istotną rolę w rozwoju przemysłu rolno-spożywcze- go już od wczesnych lat osiemdziesiątych. W tym samym okresie obserwujemy zasadniczy efekt biotechnologii także w zakresie medycyny, diagnostyki i farmacji, jak również w zakresie ochrony środowiska. W zakresie produkcji żywności nowoczesna biotechnologia, utożsamiana najczęściej z inżynierią genetyczną,

dalej

USA

Kraj przodujący w rozwoju nowoczesnej biotechnologii. Największy produ-cent GMO. Legislacja bardzo rozwinięta i jednocześnie sprzyjająca rozwojowi nowatorskich technologii.

Ten krótki przegląd nie wyczerpuje ani listy krajów aktywnych w rozwoju biotechnologii ani aspektów tego zagadnienia. Jednakże umożliwia dokonanie podstawowej obserwacji i konkluzji: sytuacja jest szalenie zróżnicowana i me-chanizmy społeczne w zasadniczy sposób determinują zakres aplikacji przemysłowych. Jednocześnie uregulowania prawne i edukacja społeczna to podstawowe czynniki warunkujące dalszy harmonijny rozwój, w którym świadomy konsument wybiera sposób postępowania zgodny z wiedzą a nie z dogmatami.

dalej

Działanie doboru naturalnego w populacjach ludzkich

Ród ludzki zajmuje w świecie istot żywych zupełnie wyjątkowe stanowisko. Człowiek bowiem osiągnął zdolność wytwarzania, przyjmowania i przekazywania kultury. Dzięki temu nie jest on już zdany wyłącznie na dziedziczenie genów, czyli dziedziczenie biologiczne, ale posiadł zdolność dziedziczenia socjalnego, które ma olbrzymi zasięg oddziaływania w porównaniu z dziedzicznością biologiczną. Zdolność dziedziczenia socjalnego jest uwarunkowana odpowiednim zespołem genów, który jest właściwością naszego gatunku. Żadne zwierzę nie jest biologicznie zdolne do wytwarzania, przyjmowania i przekazywania kultury. Owa niezdolność zwierzęca jest spowodowana brakiem odpowiedniego zespołu genów, czyli ma podłoże biologiczne,

dalej