Category Artykuły

Ze względu na pojemność mózgoczaszki

Prawdopodobnie do tego gatunku (H. habilis) należy zaliczyć pojedyncze zęby z mniej więcej tego samego okresu, znalezione przez Howella w Abisynii. Badacz ten jest też zdania, że pewne szczątki ze Sterkfontein należą również do Homo habilis.

Ze względu na pojemność mózgoczaszki przewyższającą pojemność czaszki austra-lopiteka stanowisko Homo habilis należałoby określić jako pośrednie pomiędzy Australopithecus i Homo erectus (Pithecanthropus). Tak przynajmniej zapatruje się na to zagadnienie Howell (1967). Ważną konsekwencją tego poglądu jest uznanie rodzaju Australopithecus za boczne odgałęzienie w ewolucji człowieka, a nie za formę macierzystą dla dalszego rozwoju, ponieważ rodzaj ten nie poprzedzał, lecz istniał równocześnie lub nawet później niż Homo habilis.

dalej

Z zastosowaniem lipaz

Z zastosowaniem lipaz syntetyzuje się także estry witaminy C i kwasów tłuszczowych. Pochodne te są rozpuszczalne w środowisku lipidów, w odróżnieniu od witaminy C, rozpuszczalnej tylko w środowisku wodnym. Dzięki ich zastosowaniu można zatem wzbogacić w witaminę C produkty zawierające dużo tłuszczu.

Modyfikacje genetyczne, prowadzące do syntezy lipaz o wysokiej regio- i ste- reospecyficzności działania z pewnością pozwolą na produkcję szeregu estrów kwasów tłuszczowych i glicerolu, cukrowców lub innych związków o sprecyzowanym, korzystnym oddziaływaniu na zdrowie. Jedną z niewątpliwie ważnych ról tych substancji jest wyeliminowanie prowadzącego do otyłości nadmiaru triacylogliceroli z diety. Należy jednak podkreślić, że różnorodne, modyfikowane es- try kwasów tłuszczowych nie są jedyną grupą zamienników tłuszczów. Rolę tę pełnią także niektóre cukrowce, zapewniające odpowiednie właściwości senso-ryczne produktu spożywczego. Są one na ogół silnie higroskopijne i dlatego pozwalają na uzyskanie wrażenia kremistości. Niektóre z tych cukrowców wytwarzane są z zastosowaniem glikobiotechnologii omówionej w następnym rozdziale.

dalej

Dokładniejsze omawianie znalezionych wykopalisk

zdania wielu badaczy krzyżowanie się form neandertalskich z formami właściwego Homo sapiens utrwaliło w wielu populacjach pewne geny należące pierwotnie do rasy neandertalskiej. Takie krzyżowanie się byłoby jeszcze jednym dowodem świadczącym o tym, że formy neandertalskie nie były odrębnym gatunkiem, lecz różniły się od Homo sapiens tak, jak różnią się między sobą rasy jednego gatunku.

dalej

Istnienie tak wielu narządów szczątkowych

Istnienie tak wielu narządów szczątkowych w organizmie człowieka należy uważać, jak to określa Hoebel, za pewien rodzaj anatomicznego opóźnienia (anatomical lag) lub nienadążania za biegiem ewolucyjnego rozwoju.

Pierwszy z antropologów, Hooton, zwrócił uwagę, że oprócz narządów szczątkowych można wykazać w organizmie człowieka bardzo liczne takie opóźnienia anatomiczne, co wpływa niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie wielu narządów. Przodkowie człowieka przyjęli chód wyprostny, nim jeszcze ich organizm był do tego w pełni przystosowany. Narządy wewnętrzne jamy brzusznej, zamiast spoczywać w koszu żebrowym, uciskają na ścianę brzucha i powodują częste przepukliny. Jelito człowieka jest zbyt długie jest raczej przystosowane do trawienia głównie pokarmu roślinnego, jaki przede wszystkim spożywali nasi zwierzęcy protoplaści. Wskutek bardzo silnego rozwoju mózgu serce musi wykonywać dodatkową pracę, wysyłając i zaopatrując w krew dużą masę tkanki mózgowej w kierunku przeciwnym do działania siły ciężkości.

dalej

Schemat budowy aparatu Ureya i Millera

Schemat budowy aparatu Ureya i Millera: A – przestrzeń, w której przy udziale wyładowań elektrycznych zachodzących między elektrodami następuje tworzenie się prostych związków organicznych B – odbieralnik, gdzie następuje gromadzenie w roztworze wodnym wytworzonych związków.

rozkładowi, pozostaje jeszcze wyjaśnić, w jaki sposób w pierwotnych oceanach Ziemi powstawały coraz bardziej złożone połączenia organiczne. Reakcje bowiem syntezy są zawsze odwracalne, czyli, innymi słowy, reakcjom syntezy towarzyszyły zawsze procesy analizy, rozkładu. W wyniku reakcji chemicznych ustala się w końcu równowaga chemiczna, jednakże zawsze punkt tej równowagi jest przesunięty w kierunku procesów rozpadu.

dalej

Trudno jest wyznaczyć w biotechnologii granice

Jednym z najbardziej „gorących” tematów debat publicznych jest obecnie żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) lub żywność produkowana z zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Uogólniając to zagadnienie, a jednocześnie przedstawiając istotę kwestii można stwier-dzić, że o żywności GM dyskutują te społeczeństwa, które jej nie potrzebują, bowiem mają jej nadmiar. Natomiast kraje, które bardzo potrzebują nowoczesnych biotechnologii (w tym żywności GM) nie uczestniczą w tej dyskusji, albo ich głosu się wcale nie słyszy. Jest to istotny i bolesny paradoks. Jednocześnie strach społeczeństw bogatych przed chorobami, np. (BSE) powoduje zasadniczy wzrost liczby wegetarian i rozwój rolnictwa organicznego. Wegetarianie w zasadniczym stopniu opierają swą dietę na produktach sojowych i kukurydzianych, a to są dwie najpowszechniej uprawiane rośliny w formie genetycznie zmodyfikowanej.

dalej

Równie przydatnym w modyfikacji białek enzymem jest

Równie przydatnym w modyfikacji białek enzymem jest transglutaminaza, sieciująca wiązaniami międzycząsteczkowymi pojedyncze łańcuchy polipeptydo- we. Preparaty tego enzymu, syntetyzowane przez rekombinowane drobnoustroje są identyczne z transglutaminazami ryb bądź ssaków. Produkowane z zastosowaniem tego enzymu białka są wykorzystywane głównie w przemyśle mleczarskim i mięsnym. Charakteryzują się one wysoką jakością, zarówno odżywczą (pełny skład aminokwasów egzogennych, brak tłuszczu i cholesterolu), jak i sensoryczną. Z udziałem transglutaminazy otrzymuje się też pochodne białek, w tym kazeiny mleka, ułatwiające przyswajanie soli mineralnych w przewodzie pokarmowym.

dalej

Drugim aspektem działania doboru naturalnego jest

Niekiedy bardzo trudno jest oddzielić od siebie czynniki genetyczne i kulturalne wpływające na rozrodczość. W każdym razie różna rozrodczość jest faktem, którego nie można zaprzeczyć.

Drugim aspektem działania doboru naturalnego jest genetycznie uwarunkowana różna śmiertelność osobników. W pierwotnych społeczeństwach, żyjących na niskim szczeblu kultury, śmiertelność noworodków może dochodzić nawet do 50%. Jeżeli owa śmiertelność jest w pewnym stopniu spowodowana odpowiednimi zespołami genów, w co chyba nikt nie wątpi, to pewne geny ulegają stopniowej eliminacji

dalej

Pierwsze z zastosowań lipaz

Pierwsze z zastosowań lipaz do produkcji strukturyzowanych triacylogliceroli stanowiła produkcja zamiennika tłuszczu kakaowego, wykorzystywanego w produkcji czekolady. Jest to tłuszcz o temperaturze topnienia 32-35°C, zawierający przeważnie kwas oleinowy w pozycji 2, a kwasy palmitynowy i stearynowy w pozycjach 1 i 3. Obecnie wytwarzany z zastosowaniem udoskonalonych lipaz zamiennik tłuszczu kakaowego jest w pełni porównywalny z naturalnym. Produkowane z użyciem lipaz strukturyzowane triacyloglicerole zastępują również bogaty w WNKT i kwas palmitynowy tłuszcz mleka kobiecego. W tłuszczu tym kwas palmitynowy znajduje się w pozycji 2, zaś nienasycone kwasy tłuszczowe są podstawione w pozycjach 1 i 3. Zapobiega to tworzeniu nierozpuszczalnych soli wapnia i wolnego kwasu palmitynowego w przewodzie pokarmowym dziecka, mogącemu prowadzić do odwapnienia i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu.

dalej

Pomoc dla przedsiębiorczości

« Pomoc dla przedsiębiorczości (tworzenie małych firm, np. rodzinnych czy wręczjednoosobowych, to pierwszy etap transferu nowych technologii z nauki do praktyki). o Dostępność środków finansowych (mechanizmy finansowania typu Initial Public Offering – IPO, Venture Capital – VC, które są popularne w USA iv niewielkim zakresie są dostępne w Europie system korzystnych kredytów może być bardzo pomocny). o Elastyczność programów rządowych i regulacji prawnych (analiza ewentualnych zagrożeń musi być wykonana w przeciwstawieniu do zysku społecznego, tylko takie zestawienie umożliwi podjęcie racjonalnej decyzji).

dalej