Niektórzy ówcześni biologowie

dlatego zachowywał rezerwę w stosunku do idei ewolucji. Podobne stanowisko zajmował także Rudolf Virchow, twórca patologii komórkowej.

Niektórzy ówcześni biologowie wypowiadają się zdecydowanie za przyjęciem zasady ewolucji biologicznej, chociaż poglądy ich zarówno na czynniki ewolucji, jak i na zakres zmian ewolucyjnych są bardzo rozbieżne. Jedni np. upatrują główny czynnik ewolucyjnego rozwoju w jakichś wewnętrznych właściwościach organizmów, wewnętrznej sile, drudzy natomiast sprowadzają ewolucję do zmian wywołanych działaniem czynników otaczających. Jedni przyjmują, że przekształcenia zachodzące w organizmach są stopniowe, podczas gdy drudzy przyjmują zmiany nagłe o szerokim zakresie, mogące doprowadzić do daleko idących modyfikacji całej organizacji zwierzęcia.

dalej

Niekiedy zwykli konsumenci mogą mieć

Niekiedy zwykli konsumenci mogą mieć też wrażenie, że pewne zmiany ge-netyczne są zbędne. Bo i po co komu ziemniaki „wołające o podlanie” poprzez słabą luminescencję liści, wymagającą do „zauważenia” specjalnego detektora? Z pewnością dla zwykłego rolnika takie udogodnienie jest zbędne. Może ono jednak ułatwić uprawę roślin w przyszłości, kiedy kontrolę ich wzrostu powierzy się robotom.

dalej

Neandertalczyk

Neandertalczyk żył w Europie jeszcze 35-40 tysięcy lat temu. Zamieszkiwał on groty i równiny południowej i wschodniej Francji, żyjąc w grupach liczących 30- 50 osobników. W zimnym klimacie ówczesnym zasiedlały Europę liczne zwierzęta, jak: renifery, lisy polarne, zające, żubry, konie, jelenie, mamuty, nosorożce, a z dra-pieżników: niedźwiedzie, lwy, hieny i wilki.

dalej

Nawet u tych organizmów

Materiałem dla procesów ewolucyjnych jest zmienność dziedziczna. Rekombinacja genów towarzysząca rozrodowi płciowemu stwarza niewyczerpane prawie źródło zmienności dziedzicznej.

Nawet u tych organizmów, które nie wykazują rozmnażania płciowego, mogą istnieć możliwości rekombinacji genetycznej, jak to widzimy w przypadkach transformacji i transdukcji. Oczywiście, że rekombinacja genów jest możliwa tylko w tym przypadku, gdy mamy do czynienia z osobnikami heterozygotycznymi w większej lub mniejszej ilości par alleli. Doświadczenie genetyczne wykazuje, że tak jest rzeczywiście, że heterozygotyczność jest zjawiskiem powszechnym. Źródłem jej są zjawiska mutacji.

dalej

Nanoteclmologie i nanobiotechnologie

W porównaniu ze współcześnie stosowanymi konwencjonalnymi technolo-giami, w przyrodzie wiele mechanizmów działających na poziomie molekular-nym (dla inżyniera są to „molekularne maszyny”) posiada nowe ogromne możli-wości. „Molekularna maszyneria” zielonych upraw wykorzystując tanie surowce, przemienia więcej energii i syntetyzuje większą masę substancji organicznych niż cały wybudowany przez człowieka przemysł chemiczny. Występujące w naturze „molekularne maszyny” wywiązują się z tych ogromnych zadań wspaniale. Wśród warunków realizacji koncepcji zbudowania doskonałych maszyn czy u- rządzeń XXI w. w celu uzyskiwania nowych materiałów oraz wydajnego przetwarzania energii wymienia się osiągnięcie precyzji, z jaką robi to natura. Ona to konstruuje swoje „urządzenia” z dokładnością do pojedynczego atomu takie zamierzenia stoją przed nanotechnologią – nowym kierunkiem molekularnej technologii zainicjowanym pod koniec XX w.

dalej

Najważniejszym jednak odkryciem było znalezisko

Nic przeto dziwnego, że znaleziska z Niemiec, Francji i Anglii nie wywołały większego wrażenia. Nawet bardzo dokładna praca jednego z belgijskich uczonych z 1833 r. nie zdołała przekonać ówczesnych o istnieniu człowieka w okresie lodowcowym.

Najważniejszym jednak odkryciem było znalezisko opracowane przez J. C. Fuhl- rotta i pochodzące z 1856 r. Otrzymał on wierzch czaszki, kości długie kończyn i obojczyk, a także część miednicy i żeber znalezione przez robotników w jednej z jaskiń neandertalskich położonych w pobliżu Dusseldorfu. Fuhlrott omówił to znalezisko w rok później na posiedzeniu Towarzystwa Przyrodniczego w Bonn.

dalej

Na obszarze Wysp Brytyjskich i Skandynawii

Na obszarze Wysp Brytyjskich i Skandynawii nie jest możliwa wymiana genów między L. argentatus i L.fuscus. Jednakże obie te formy mogą wymieniać geny drogą pośrednią, przez kolejny łańcuch ras geograficznych. Wymiana ta jest jednak tak wolna, że nie mogła przeciwdziałać wytworzeniu się izolacji rozrodczej między formami krańcowymi.

Specjacja jest obecnie faktem, przy czym wyjaśnienie jej procesów opiera się na tych samych zasadach, na których opierają się zjawiska mikroewolucji. Tak przynajmniej sądzi olbrzymia większość badaczy. Innymi słowy, podobnie jak mikro- ewolucję możemy wyjaśnić działaniem doboru naturalnego, tak i specjacja jest uwarunkowana działaniem tego samego czynnika.

dalej

Mleczarstwo, przemysł mięsny i rybny, modyfikacje białek

Jednym z pierwszych enzymów uzyskanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej jest powszechnie stosowana w serowarstwie chymozyna mikrobiologiczna, identyczna z cielęcą, uzyskiwana na drodze hodowli zrekombinowanych szczepów Kluyveromyces lactis, A. niger ssp. avamori, bądź E. coli. Liczne komercyjne preparaty tego enzymu otrzymywanego z GMO niemal już wyparły enzym zwierzęcy. W tym samym przemyśle coraz częściej wykorzystuje się też preparaty zmutowanych lipaz, polepszające walory smakowe serów.

dalej

Mikroewolucja

Treścią obecnego rozdziału będzie streszczenie wyników badań wykazujących zmiany -ewolucyjne zachodzące w przyrodzie, które możemy badać z pomocą genetyki i ekologii. Nauki te okazały się najbardziej pomocne do śledzenia zmian ewolucyjnych w skali dostępnej naszemu bezpośredniemu badaniu.

Proces ewolucyjny prowadzący do wytwarzania się nowych gatunków, czy też wyższych jednostek systematycznych, jest procesem trwającym czas tak długi, że nie jest on możliwy do śledzenia. Możemy o nim tylko wnioskować opierając się na dowodach pośrednich albo na dowodach dostarczonych przez paleontologię. ¦O ile jednak nie możemy badać bezpośrednio zmian makroewolucyjnych, zmian na ¦dużą skalę, to możemy skutecznie śledzić procesy tzw. mikroewolucji, czyli zmian -drobnych, dostrzeganych w populacjach,

dalej

Le Gros Clarka

Na rycinie mamy przedstawiony rodowód człowieka wg Le Gros Clarka. Jest to tylko bardzo ogólna próba naszkicowania stopniowej ewolucji form ludzkich wywodzących się z pnia zwierzęcego. Nowe odkrycia mogą oczywiście zmienić w poważnym stopniu podany schemat. Obecnie jednak nic

nowe znaleziska nie pizeczą ogólnym iy- stosunków w obrębie Hominidae (wg Le Gros som podanego rozwoju ewolucyjnego. Clarka).

dalej